mnisw

Umowy w ramach programu MNiSW: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” i „Doskonała Nauka”

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu  w/w programów Wnioskodawcy, którzy otrzymali informację w systemie OSF o finansowaniu, powinni:

 • w terminie 30 dni od dnia otrzymania w/w informacji złożyć do Ministerstwa (za pośrednictwem Biura Obsługi Badań UW) wypełnione umowy.

W umowie proszę wskazać jako:

 • osobę reprezentującą Uniwersytet Warszawski:
  dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych,
  (22) 55 20 350, e-mail: prorektornauka@adm.uw.edu.pl,
  numer pełnomocnictwa  ZRP-015-0-158/2016 z dnia 1 września 2016 roku,
 • numer konta: 60 1240 6292 1111 0010 4342 7452, bank Polska Kasa Opieki SA.

Wypełnioną umowę (w formacie pdf) z podpisem elektronicznym władz Wydziału/Jednostki należy przesłać na  adres: Monika.Baranska@adm.uw.edu.pl.  W przypadku braku możliwości podpisania umowy przez władze Wydziału/Jednostki podpisem elektronicznym proszę o przesłanie maila z akceptacją władz Wydziału/Jednostki na realizację składanej umowy.

Jako dodatkowy załącznik proszę także dołączyć potwierdzenie otrzymania finansowania (wydruk z systemu OSF).

Po zweryfikowaniu poprawności wypełnienia umowy, umowa zostanie przekazana do podpisu Rektora, a następnie wysłana do Ministerstwa za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Mikrogranty IDUB uruchomione

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację zadania oraz potwierdzeniem wkładu własnego jednostki. Dotyczy on organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych.

Szczegółowe zasady wnioskowania i formularz wniosku są dostępne na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iv-3-1/

IDUB - granty wewnętrzne

IDUB – granty wewnętrzne

HUB migracyjny i PBN 2.0

Szanowni Państwo,

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przekazał informację o wydłużeniu terminu pracy w Hubie Migracyjnym do 28 kwietnia. Poniżej komunikat:

Hub Migracyjny PBN – nowy termin

Ze względu przesunięcie terminu wprowadzania danych do systemu POL-on, termin na pracę w narzędziu Hub Migracyjny zostaje wydłużony do 28 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Hub Migracyjny nie będzie już dostępny.

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję związaną z użytkowaniem Huba oraz Modułu Sprawozdawczego.

Uprzejmie informujemy, że aby uzyskać dostęp do Huba, należy zdobyć rolę Importer Publikacji – Uniwersytet Warszawski. Rolę taką może nadać pan Rafał Jezierski, Specjalista w Biurze Rektoratu UW. Taką rolę powinny posiadać osoby zajmujące się Modułem Sprawozdawczym w Państwa Jednostce, osoby nie posiadające uprawnień do Modułu Sprawozdawczego nie będą miały możliwości naniesienia poprawek wskazanych w Hubie.

HUB to tylko narzędzie, które pokazuje publikacje do poprawki i zadziała jak most między aktualnym PBN a PBN 2.0. Po 28 kwietnia most zostanie zdjęty i jeśli nie zdąży  się poprawić prac z brakami, trzeba będzie ręcznie wpisać publikację do PBN 2.0.

Wyłączenie systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

Po 28 kwietnia nastąpi wyłączenie systemu PBN (Moduł Sprawozdawczy, PBN 2.0 read only) na około tydzień. W tym czasie nie będzie możliwości pracy w żadnym z elementów ekosystemu PBN. Z dniem 29 kwietnia swoją prace kończy Moduł Sprawozdawczy PBN.

Wdrożenie produkcyjne systemu PBN 2.0

Wyłączenie systemu związane jest z planowanym wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej. System PBN 2.0 zostanie udostępniony w zakresie dodawania i edycji publikacji do repozytorium. Ponadto, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami publikacje w PBN MS, oznaczone jako afiliowane do instytucji zostaną zmigrowane do PBN 2.0 i przemianowane jako oświadczone do podmiotu. Tym samym dla podmiotów zostaną utworzone Profile Instytucji, zawierające publikacje przeniesione z PBN MS. Pozostałe Funkcjonalności Profilu Instytucji (np. masowe dodawanie publikacji) będą udostępniane etapami po udostępnieniu systemu PBN 2.0.

Publikacje, w których zgodnie z rozporządzeniem o POL-on należy wprowadzić DOI lub URL, a w których nie wprowadzono tych informacji,  oraz monografie, w których dodatkowo brakuje numeru ISBN (zgodnie z rozporządzeniem jest on wymagany dla publikacji typu ‚monografia’) nie będą  przeniesione do PBN 2.0. Są to błędy, które bezwzględnie należy poprawić jeśli publikacja ma zostać zmigrowana do PBN 2.0.

Brak działań w Hubie Migracyjnym

Przypominamy, iż w przypadku, gdy dany podmiot nie podejmie pracy w Hubie Migracyjnym, a także nie zgłosi chęci rezygnacji z procesu (co jest możliwe za pośrednictwem zespołu Helpdesk), spośród duplikatów, które znajdują się w systemie PBN MS, narzędzie przeniesie losowo wybraną, jedną wersję publikacji do PBN 2.0. Ponadto, publikacje niespełniające wymogów rozporządzenia nie zostaną w ogóle przeniesione do PBN 2.0. Hub Migracyjny nie przesyła w tym zakresie powiadomień. Prosimy więc Państwa o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia migracji danych w Państwa podmiotach.

Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/pbn-2-0-i-hub-migracyjny-pbn-informacje-organizacyjne/

Przesunięcie terminu Ewaluacji

W czwartek Sejm przyjął jedną obszerną senacką poprawkę dot. szkolnictwa wyższego, którą zaproponowali senatorowie PSL, KO i PiS. Dotyczy ona m.in. przedłużenia o rok okresu ewaluacji działalności naukowej (zmienia Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W myśl poprawki pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r. Nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji m.in. uczelni wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (obowiązuje od 1 października 2018 r.). W ewaluacji przyznawane będą kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zaś zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Pierwsza ewaluacja miała objąć lata 2017-2020.

Te i wiele innych informacji znajdą Państwo na stronie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C81801%2Crozwiazania-dla-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-tzw-drugiej-tarczy?fbclid=IwAR1irtJ03U89q7Ql-MHsz9TThqbuCao1vCsnXT4r2pnKkEpYXXHtDVXJJ4s

Szkolenie NCN dla pracowników i doktorantów UW planowane na 23 kwietnia 2020 nie odbędzie się

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z powodu pandemii koronawirusa szkolenie dla pracowników i doktorantów UW planowane na 23 kwietnia 2020 nie odbędzie się.

NCN planuje zorganizowanie webinarium szkoleniowe po majowym weekendzie.

Program oraz informacje szczegółowe podamy w terminie późniejszym.

Biuro Obsługi Badań

Informacja ws. sposobu składania raportów, aneksów i korespondencji w ramach wybranych programów Ministra oraz procedura obiegu dokumentów na UW

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz ograniczeniem działalności podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki, dopuszcza się możliwość złożenia:

 1. raportu rocznego,
 2. raportu końcowego z wykorzystania środków finansowych,
 3. aneksu do umowy określającej szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia projektu,
 4. pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców projektów,

opatrzonych przez kierownika wnioskodawcy albo osobę przez niego upoważnioną podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra – do czasu zniesienia ww. ograniczeń.

Powyższe zalecenie dotyczy następujących strumieni finansowania:

 • dla programów Ministra: „Dialog”,  „Społeczna odpowiedzialność nauki”, „Doskonała nauka”, „Diamentowy Grant”, „Ideas Plus”, „Iuventus Plus”,  „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”, „Szlakami Polski Niepodległej”, „Rozwój Sportu Akademickiego”, „Mobilność Plus”, „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”,
 • przedsięwzięcia Ministra „Granty na granty – promocja jakości III”,
 • inwestycji związanych z działalnością naukową.

Termin na złożenie ww. dokumentów może zostać przedłużony na indywidualną prośbę Wnioskodawcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-ws-sposobu-skladania-raportow-aneksow-i-korespondencji-w-ramach-wybranych-programow-ministra


Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami MNiSW realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, już  można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów MNiSW, wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

Procedura będzie przebiegała tak, jak w przypadku projektów finansowanych przez NCN

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów.

 #zostanwdomu

UWAGA: Zmiana zasad dostarczania dokumentów do NCN

środa, 1 kwietnia 2020

W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektronicznąInformujemy, że Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołaniaDodatkowo Centrum informuje, że od dnia 2 kwietnia 2020 r. osoby nie będące pracownikami Biura, kurierami czy pracownikami poczty nie będą miały wstępu na teren siedziby NCN. Czytaj dalej

Wszelka dokumentacja dotycząca umów na realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych (dalej „Umowy grantowe”) powinna być od ww. dnia wyłącznie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłana na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP). Dotyczy to zarówno dokumentów, które Beneficjenci NCN zobowiązani są złożyć na podstawie zapisów Umów grantowych, jak i tych do złożenia których są uprawnieni.

W przypadku braku możliwości podpisania dokumentacji, o której mowa powyżej, kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kierownika projektu możliwe jest:

1. gdy dokument powinien być podpisany tylko przez kierownika projektu – przesłanie do Centrum skanu/zdjęcia dokumentu odręcznie podpisanego przez kierownika projektu. Dokument taki powinien być wysłany na adres ESP Centrum lub mailowo do opiekuna projektu.

2. gdy dokument powinien być jednocześnie podpisany przez kierownika projektu i osoby reprezentujące podmiot, w którym realizowana jest Umowa grantowa:

 1. przesłanie (wyłącznie na adres ESP Centrum) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby reprezentujące podmiot zeskanowanego dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu lub
 2. przesłanie (wyłącznie na adres ESP Centrum) dwóch plików: skanu/zdjęcia dokumentu podpisanego odręcznie przez kierownika projektu i tego samego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób reprezentujących podmiot.

Po odwołaniu tego komunikatu dokumenty oryginalnie podpisane przez kierowników projektów będą musiały być dostarczone do Centrum na zasadach dotychczasowych, o czym Centrum bezzwłocznie poinformuje odrębnym komunikatem.

Powyższe zasady dotyczą Umów grantowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej). Dokumenty dotyczące Umów grantowych, w których zapisy wymagają przesyłania dokumentów w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres ESP Centrum.

Za powyższe zmiany i ewentualne wynikające z nich utrudnienia, Centrum przeprasza, jednakże niniejsze działania są konieczne i służą ograniczaniu ryzyka zarówno dla osób przygotowujących i nadających korespondencję po Państwa stronie, jak i kurierów, listonoszy oraz pracowników NCN ją odbierających. W związku z powyższym bardzo prosimy o bezwzględne zastosowanie się do niniejszego komunikatu.

Przypominamy również, że już 20 marca 2020 r. Dyrektor NCN pismem poinformował Państwa o formie elektronicznej jako preferowanej przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umów grantowych.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-04-01-dostarczanie-dokumentow-do-ncn

Ogłoszenie konkursu SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

UWAGA: termin przesyłania wniosków do BOB – 9 kwietnia, godzina 12:00, termin składania wniosków w NCN upływa 14 kwietnia 2020 r.

Gotowe wnioski do podpisu rektora należy przesyłać tylko drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym Dziekana/Dyrektora lub mailem od niego ze zgodą na złożenie wniosku na adres bob@adm.uw.edu.pl.

Osoby do kontaktu w BOB:

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

Gotowe wnioski do podpisu rektora należy przesyłać tylko drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym Dziekana/Dyrektora lub mailem od niego ze zgodą na złożenie wniosku na adres bob@adm.uw.edu.pl.
UWAGA: termin przesyłania wniosków do BOB – 9 kwietnia, godzina 12:00, termin składania wniosków w NCN upływa 14 kwietnia 2020 r.
UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu to I połowa maja 2020 r.

Ze względu na istotne różnice i uproszczenia w stosunku do regulacji w standardowych konkursach Narodowego Centrum Nauki, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami i dokumentacją konkursową.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19