MNiSW

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Uprzejmie informuję, że w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (w załączeniu), formularze dokumentów (umów, aneksów) przysyłanych do Ministerstwa po dniu 19 bm. obejmą zmiany.
Aktualny wzór aneksu będzie dostępny na  stronach internetowych Ministerstwa w najbliższych dniach.

Szanowni Państwo,

z myślą o pracownikach naukowych i doktorantach Uniwersytetu Warszawskiego pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przygotowali pakiet usług.

Naszym celem jest wsparcie Państwa w pracy badawczej, zwiększenie widoczności Państwa dokonań naukowych w internecie i pomoc w rozbudowywaniu
warsztatu badawczego.

 

Maja Bogajczyk, Anna Kamińska

Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

SPRAWDŹ, JAK MOŻEMY POMÓC
Created by FlashIssue
Mailing address: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, naukowiec.buw@uw.edu.pl, informacja.buw@uw.edu.pl, Polska, Warszawa, 00-312, PL

 

Nabór wniosków do konkursu START 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rozwój pandemii Covid-19 termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) zostaje przesunięty z 2 listopada br. na 18 grudnia br. Termin ogłoszenia laureatów konkursu najprawdopodobniej także ulegnie przesunięciu, o czym poinformujemy najpóźniej pod koniec I kwartału 2021 r.

Jednocześnie, w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej, uprzejmie informujemy, że informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada.

Wszystkie pozostałe elementy procesu składania wniosków i procedury konkursowej pozostają bez zmian.

Kandydatów zachęcamy do przesyłania wniosków na bieżąco.

Dodatkowo – w związku z pandemią Covid-19 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zezwoliła na podpisywanie przez rektora wniosków podpisem elektronicznym. Wobec tego uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów w formacie pdf na adres beatabest@adm.uw.edu.pl

Deadline składania wniosków:

 • w BOB: 10 grudnia 2020
 • NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI w FNP UPŁYWA: 18.12.2020 (zmiana terminu! ) 

Od  23 września młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START (konkurs 2021).

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu Start  i Instrukcją przygotowania wniosku zamieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o etapach procedury konkursowej, kryteriach oceny oraz sposobie składania wniosków.

W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.

Wnioski składane do konkursu START będą także rozpatrywane w konkursie o stypendium im. prof. Barbary Skargi. Stypendystą w tym konkursie może zostać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic między różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Stypendium takiej osoby również zostanie podwyższone.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do ubiegania się o stypendia wyjazdowe do wybranego przez kandydata ośrodka badawczego za granicą. Stypendia przyznawane są laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START na podstawie zasad opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku.

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP, przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START :

 • skan wniosku w wersji pdf (podpisany przez Wnioskodawcę)
 • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
 • z podpisami:
  • opiekuna naukowego (na opinii i liście publikacji),
  • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)

należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej do Biura Obsługi Badań UW do 10 grudnia br. 


KOLEJNOŚĆ UŁOŻENIA DOKUMENTÓW WE WNIOSKU

Dokumenty we wniosku drukowanym przesyłanym do siedziby Fundacji powinny być ułożone w następującej kolejności:

 1. Curriculum Vitae Format nazwy pliku: Nazwisko.CV (w nazwach plików nazwisko bez polskich liter)

Objętość CV nie powinna przekroczyć 3 stron. CV powinno zawierać w kolejności:

 •  Dane personalne i teleadresowe;
 •  Przebieg wykształcenia;
 •  Doświadczenia zawodowe (miejsca prowadzenia badań naukowych);
 •  Najważniejsze staże zagraniczne (miejsce, termin, czas trwania);
 •  Najważniejsze własne projekty badawcze (tytuł, nazwa programu, instytucja przyznająca);
 •  Do 5 najważniejszych konferencji naukowych z informacją o formie wystąpienia kandydata;
 •  Najważniejsze nagrody, wyróżnienia otrzymane przez kandydata.

UWAGA: Do CV nie należy dołączać listy wszystkich publikacji kandydata

 1. Lista – dorobek naukowy

Format nazwy pliku: Nazwisko.lista

Lista powinna zawierać maksymalnie do pięciu oryginalnych publikacji, o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym. Teksty maksymalnie trzech z tych publikacji patentów lub komunikatów konferencyjnych w całości lub w części (zależnie od wielkości) należy dołączyć do wersji elektronicznej wniosku. Jeżeli wśród oryginalnych, najważniejszych publikacji kandydata są prace zbiorowe, czyli takie, które posiadają więcej niż jednego autora, należy w każdym przypadku określić wkład pracy kandydata, w formie opisu (1-2 zdania), na czym ten wkład polegał. Na liście publikacji należy podać informację, jeśli kandydat jest autorem korespondencyjnym.

UWAGA: Na liście dorobku naukowego NIE mogą być umieszczone zgłoszenia patentowe tylko patenty. O zgłoszeniach można poinformować w szerokim opisie dokonania badawczego.

UWAGA: Lista publikacji powinna być podpisana przez kandydata i opiekuna naukowego.

Prace przyjęte do druku mogą być umieszczone na liście dorobku naukowego tylko w przypadku załączenia dokumentu z wydawnictwa, potwierdzającego przyjęcie pracy do druku. Zaświadczenia przyjęcia pracy do druku mogą być napisane w dowolnej formie i przesłane do kandydata pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z treści powinno wynikać jednoznacznie, że praca została przyjęta i zostanie opublikowana). Jeśli publikacja jest już dostępna w wersji elektronicznej i posiada nr DOI, można ją uznać za opublikowaną.

Zaświadczenia o przyjęciu do druku powinny być zeskanowane do jednego lub dwóch plików. Format nazwy pliku: Nazwisko.przyjecie_do_druku lub Nazwisko.przyjecia_do_druku

IMPACT FACTOR

Podawanie współczynnika Impact Factor przez kandydatów nie jest obowiązkowe, ponieważ nie stanowi to kryterium oceny dorobku naukowego kandydatów.

 1. Teksty publikacji (załączamy tylko do wniosku on-line)

Format nazwy plików: Nazwisko.publikacja1 i odpowiednio: Nazwisko.publikacja2, itd.

Do elektronicznej wersji wniosku należy dołączyć teksty maksymalnie 3 prac, wybranych przez kandydata jako najważniejsze w jego dorobku. Wśród nich mogą być prace w druku, pod warunkiem dołączenia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie do druku. Maksymalna wielkość plików to 20MB. W przypadku obszernych publikacji, książek, prosimy o przesłanie tylko spisu treści, wstępu i zakończenia, bądź tych fragmentów, na podstawie których recenzenci mogą ocenić wagę publikacji.

UWAGA: Po dołączeniu załączników do formularza należy sprawdzić, czy pliki z publikacjami otwierają się poprawnie oraz czy nie są zakodowane lub uszkodzone.

 1. Opis oryginalności dokonania badawczego/ dokonań badawczych

Format nazwy pliku: Nazwisko.dokonanie

Opis oryginalności dokonania badawczego powinien być przygotowany w odniesieniu do listy najważniejszych publikacji kandydata. Cały opis nie powinien przekraczać 2 stron.

 1. Opinia opiekuna naukowego Format nazwy pliku: Nazwisko.opinia

Opinia opiekuna naukowego kandydata lub kierownika zespołu badawczego, w którym kandydat prowadzi badania. Opinia w wersji drukowanej i elektronicznej (skan) powinna zawierać podpis opiekuna naukowego. Opiekunem naukowym może być wyłącznie bezpośredni przełożony lub kierownik zespołu badawczego (w przypadku doktorów), a w przypadku doktorantów – promotor również promotor pomocniczy.

 1. Oświadczenia Opiekuna naukowego

Format nazwy pliku: Nazwisko.Oświadczenia_Opiekuna

Wzór oświadczenia znajduje się w dokumentach do pobrania. Po podpisaniu należy załączyć skan.

 1. Opis planów naukowych na najbliższy rok Format nazwy pliku: Nazwisko.plany

Opis planów naukowych dotyczy roku kalendarzowego 2021 i może obejmować informacje o planach wynikających z realizacji grantu badawczego uzyskanego w innej niż Fundacja instytucji, finansującej badania naukowe, np. NCN. Opis ten nie powinien przekraczać 2 stron.

 1. Dokumenty związane z ubieganiem się o Stypendium wyjazdowe

Format nazwy plików; Nazwisko.wyjazd_program; Nazwisko.wyjazd_osrodek, Nazwisko.wyjazd_zaproszenie (Zobacz też: Uwagi dotyczące Stypendiów wyjazdowych – poniżej)

 1. Oświadczenie o zmianie nazwiska

Format nazwy plików; Nazwisko.zmiana,

Wzór oświadczenia znajduje się w plikach do pobrania. Należy go wypełnić podpisać i załączyć skan. (dotyczy wyłącznie osób, które zmieniały nazwisko i posiadają dorobek naukowy pod poprzednim nazwiskiem).

INNE ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż powyżej wymienione, np. podwójnych opinii, listów rekomendacyjnych, pochwał, listy wszystkich publikacji kandydata, itp.

UWAGI DOTYCZĄCE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH W RAMACH STYPENDIUM START

UBIEGANIE SIĘ O STYPENDIUM WYJAZDOWE

Ubieganie się o stypendium wyjazdowe nie jest obowiązkowe. Stypendium wyjazdowe mogą otrzymać wyłącznie laureaci konkursu START. Wniosek o stypendium wyjazdowe należy wypełnić i złożyć razem z wnioskiem o stypendium START, przy czym stypendium wyjazdowe jest niezależne od kwoty stypendium START i jest wypłacane dodatkowo. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, w zależności od miejsca pobytu i czasu trwania wyjazdu. Przyznana kwota, zapewniająca podróż i pobyt, jest wypłacana przez Fundację na konto stypendysty, podane w umowie o stypendium.

UWAGA: Aby wniosek o Stypendium wyjazdowe został rozpatrzony, należy w zakładce „Podstawowe informacje” – „stypendium wyjazdowe” podać wymagane informacje o wyjeździe w formularzu wniosku o stypendium START, a także dołączyć odpowiednie dokumenty w zakładce „Załączniki”. Brak tych dokumentów spowoduje, że wniosek o Stypendium wyjazdowe nie będzie rozpatrywany. Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku znajduje się poniżej.

UZASADNIENIE WYBORU OŚRODKA I OPIS WSPÓŁPRACY

Załącznik zawierający uzasadnienie wyboru ośrodka wraz z krótką informacją o charakterze planowanego wyjazdu i ogólny program wizyty nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

OŚRODEK NAUKOWY/OSOBA ZAPRASZAJĄCA

Informacja o ośrodku zagranicznym, do którego kandydat/ka planuje wyjechać, powinna zawierać pełną nazwę instytucji i jej dokładny adres, a także adres strony internetowej. Należy także uwzględnić imię nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko i dorobek naukowy osoby zapraszającej (na podstawie życiorysu naukowego). Załącznik nie powinien przekraczać 2 stron maszynopisu.

LIST ZAPRASZAJĄCY

List zapraszający na wyjazd powinien zawierać zaproszenie, bądź potwierdzenie przyjęcia kandydata na wizytę naukową w instytucji zagranicznej. Listy zapraszające mogą być przygotowane w dowolnej formie i przekazane kandydatowi w wersji drukowanej lub elektronicznej. Nie określamy sformalizowanej wersji listu zapraszającego.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH

Głównym kryterium przyznania Stypendium wyjazdowego jest merytoryczne uzasadnienie planowanego pobytu. Ważna jest również naukowa ranga ośrodka i potencjał naukowy jego kadry, a szczególnie oryginalność dorobku naukowego osoby zapraszającej stypendystę.

Proszę zwrócić uwagę, że celem Stypendiów wyjazdowych jest poznanie NOWYCH ośrodków naukowych i nawiązywanie NOWEJ współpracy z kadrą naukową tychże ośrodków. Intencją FNP nie jest wspieranie wyjazdów do ośrodków, w których kandydat/ka już przebywał/a, bądź na zaproszenia osób, z którymi współpraca już istnieje lub są prowadzone wspólne projekty badawcze, a w szczególności wspólnie opublikowane prace. Intencją FNP jest, aby wyjazdy studyjne w ramach programu START służyły rozwojowi karier stypendystów programu.

Stypendyści – niejednokrotnie znajdujący się aktualnie w bardzo ważnym etapie rozwoju naukowego – mogą wykorzystać wyjazdy studyjne m.in. do nawiązania nowych partnerstw naukowych, np. nawiązanie relacji mentoringowej ze wskazaną we wniosku osobą. Wizyta w danym ośrodku może też być sprawdzeniem/przygotowaniem do dłuższego wyjazdu o charakterze stażu doktorskiego. Najważniejsze jednak, aby cel i założenia wizyty studyjnej wynikały bezpośrednio z indywidulanych potrzeb stypendysty, a nie np. zespołu w którym aktualnie pracuje czy były wypadkową istniejącej już relacji z danym ośrodkiem (via szef czy promotor). Fundacja w tym aspekcie zachęca do podejmowania samodzielnych działań przez stypendystów i świadomego kształtowania swego rozwoju jako naukowców, szczególną pomocą w tym zakresie mogą być konsultacje z mentorem.

SPRAWOZDANIE ZE STYPENDIÓW WYJAZDOWYCH

W ciągu dwóch miesięcy po realizacji Stypendium wyjazdowego stypendysta jest zobowiązany do złożenia w Fundacji sprawozdania (według otrzymanego wzoru) wraz z poświadczeniem pobytu z zagranicznego ośrodka, w którym przebywał. Rozliczenia finansowe nie są wymagane.


Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

Rektor/Prorektor:
Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Dane do wniosku START FNP na 2021

Dane do wniosku START FNP na 2021

DO BOB przesyłamy na adres beatabest@adm.uw.edu.pl:

 • Wniosek (w pdf, podpisany przez Wnioskodawcę)
 • Załączniki:
  1. CV kandydata
  2. Lista max 5 wybranych najważniejszych publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych
  3. Potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji
  4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych
  5. Opis planów naukowych na najbliższy rok kalendarzowy 2021
  6. Podpisana opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów – opinia kierownika zespołu badawczego, lub bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora)
  7. Podpisane oświadczenie opiekuna naukowego kandydata (wzór oświadczeń opiekuna naukowego znajduje się w dokumentach do pobrania)

Nieobowiązkowe jeśli nie dotyczy:

 • Stypendium wyjazdowe do zagranicznego ośrodka naukowego
  Wyłącznie dla ubiegających się o dodatkowe finansowanie na Stypendium wyjazdowe.
  WYMAGANE:
  (1) uzasadnienie i program wyjazdu,
  (2) info o ośrodku zagranicznym i osobie zapraszającej
  (3) list zapraszający – może być wydruk e-maila
 • W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – Oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – wzór w plikach do pobrania

Biuro zawozi wnioski do FNP.

Szczegóły: https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia w konkursie 2021 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu FNP, jak i ze środków  przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat  1% podatku dochodowego. Partnerami programu są: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundacja PZU.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2021 r.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem stypendium START można otrzymać tylko raz.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na:

Nagrody Prezesa Rady Ministrów w roku 2020

Poznaliśmy laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. Wśród wyróżnionych są badacze z Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Andrzej Udalski wraz z zespołem projektu OGLE, dr hab. Magdalena Bieniak, dr hab. Marek Giergiczny, dr Bartłomiej Chromik, dr inż. Dariusz Jaruga, dr Tomasz Kociumaka oraz dr Marta Strzelecka.

W kategorii osiągnięć naukowych nagrodę Prezesa Rady Ministrów otrzymał:

Prof. Andrzej Udalski z zespołem projektu OGLE: dr Dorotą Skowron, dr. Janem Skowronem, dr. Przemysławem Mrozem, prof. Michałem Szymańskim, prof. Igorem Soszyńskim, dr hab. Pawłem Pietrukowiczem, dr. hab. Szymonem Kozłowskim, dr. Radosławem Poleskim, dr. Krzysztofem Ulaczykiem, dr. Mariuszem Gromadzkim, mgr. Krzysztofem Rybickim, mgr. Patrykiem Iwankiem, mgr. Marcinem Wroną; zespół został nagrodzony za opracowanie  trójwymiarowej mapa Drogi Mlecznej.

Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) to największy projekt obserwacyjny w historii polskiej astronomii, który wniósł ogromny wkład w rozwój nowych obszarów astrofizyki. „Odkrycia zjawisk mikrosoczewkoania grawitacyjnego, zastosowanie nowych technik poszukiwania planet pozasłonecznych czy badania zmienności fotometrycznej nieba na trwałe wpisały się w dorobek współczesnej astronomii. Przełomowe znaczenie osiągnięcia zespołu polega na wykorzystaniu po raz pierwszy do badań Drogi Mlecznej bardzo licznej próbki obiektów, do których możliwe jest bezpośrednie wyznaczenie odległości z dużą dokładnością. Obiektami tymi są gwiazdy pulsujące–cefeidy, które zostały odkryte w dużej liczbie podczas wieloletnich obserwacji Drogi Mlecznej przez zespół OGLE. Dzięki mapie astronomowie uzyskują nowy precyzyjny obraz rozmieszczenia młodej populacji gwiazd naszej Galaktyki” – napisano w uzasadnieniu nagrody.

 

W kategorii osiągnięć naukowych będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego nagrodę otrzymali:

Dr hab. Magdalena Bieniak, autorka rozprawy habilitacyjnej „Poznawcze, psychologiczne i etyczne aspekty wiary w ujęciu Stefana Langtona († 1228). Studium źródłoznawcze i doktrynalne”, nagrodzona za „wybitnie erudycyjną i wzorcową edycję dzieła Stefana Langtona, połączoną ze zbiorem studiów dotyczących różnych zagadnień występujących w jego pracach, co stanowi doskonały, i już wykorzystywany, instrument do badań krytycznych i analiz edytorskich”.

Dr hab. Magdalena Bieniak jest adiunktem w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii UW. Prowadzi zajęcia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Od 2016 roku kieruje projektem „Filozofia i teologia Stefana Langtona († 1228) w kontekście początków nauczania uniwersyteckiego w Paryżu”. Badania finansowane są z grantu Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Celem projektu, który zakończy się w 2021 roku, jest krytyczna edycja „Kwestii teologicznych” Stefana Langtona, inicjatora Wielkiej Karty Swobód, a także przekrojowe studium jego spuścizny literackiej. Dr hab. Bieniak jest autorką m.in. „The Soul-Body Problem at Paris ca. 1200-1250(Leuven, 2010), Stephen Langton, Quaestiones Theologiae (Oxford, 2014, wspólnie z Riccardem Quinto), „Individuals as Wholes. Gilbert of Poitiers’s Theory of Individuality” (w: F. Amerini i in., Mereology in Medieval Logic and Metaphysics, Pisa 2019).” – Pragnę z całego serca podziękować za wsparcie i życzliwość, których nieustannie doświadczam od początku mojej pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział Filozofii tworzą wspaniali ludzie, z którymi współpraca to zaszczyt i przyjemność. Bez nich z pewnością nie otrzymałabym tej nagrody, która jest także ich sukcesem – komentuje otrzymanie nagrody dr hab. Bieniak.

 

Dr hab. Marek Giergiczny , autor rozprawy habilitacyjnej „Rozwój metodologii i aplikacje metod wyceny dóbr nierynkowych”, nagrodzony za „badania z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, stosowanej mikroekonomii i metodologii wyceny dóbr nierynkowych”.

Dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz,. jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, członkiem Katedry Mikroekonomii. Specjalizuje się w ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, modelowaniu preferencji i wyborów, mikroekonomii, mikroekonometrii. W swej karierze naukowej realizował m.in. projekt finansowany przez Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska „Accounting for indirect effects in the cost-benefit analysis”, a także badania „Niepewność i stabilność preferencji w badaniach preferencji deklarowanych”, na które otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis. Prowadzi zajęcia dla studentów dotyczące m.in. modelowania wyborów i wyceny dóbr nierynkowych. Jest autorem licznych publikacji – rozdziałów w książkach oraz artykułów, które ukazały się na łamach „Environmental and Resource Economics”, „Ecological Economics” czy „Bioscience”. Obecnie pracuje nad optymalnym społecznie modelem wykorzystania lasów.

 

W kategorii rozpraw doktorskich nagrodę otrzymali:

dr Bartłomiej Chromik z Wydziału „Artes Liberales” za rozprawą doktorską „Mikro- i makroideologie językowe. Przykład języka wilamowskiego” (promotorzy: dr hab. Justyna Olko i dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, UAM), nagrodzony za „empatię badawczą i śmiałość metodyczną w studiach nad językiem, kulturą i historią Wilamowian”.

Dr Bartłomiej Chromik pochodzi z Kęt. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem międzynarodowego Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową, założonego przez UW, School of Oriental and African Studies of the University of London, Leiden University, University of Groningen i Max Planck Institute for the Science of Human History in Jena. Pracuje jako adiunkt na Wydziale „Artes Liberales”. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii lingwistycznej i kulturowej, a także współczesnej Ukrainy – jej kultury, społeczeństwa, polityki oraz historii. Kierował projektami: „Dokumentacja językowego i kulturowego dziedzictwa Wilamowic” (NPRH) oraz „Stworzenie klastra turystycznego w Gminie Wilamowice w oparciu o język wymysiöeryś i związaną z nim kulturę” (FNP). Angażuje się w działania na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. Obecnie bierze udział w projekcie „Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability” (FNP), gdzie zajmuje się m.in. relacjami między gospodarką a językiem. Po pandemii zamierzam kontynuować badania nad ekonomicznymi aspektami huculskiej obrzędowości. – Nagroda będzie motywacją do jak najszybszej publikacji książki opartej na doktoracie – mówi laureat.

 

Dr inż. Dariusz Jaruga, autor rozprawy doktorskiej „Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data” (promotor prof. Włodzimierz Gogołek, UW), nagrodzony za „ideę i realizację projektu JAZON”.

Dr inż. Dariusz Jaruga jest pracownikiem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, członkiem Katedry Technologii Informacyjnych Mediów. Prowadzi zajęcia dotyczące m.in. technologii informacyjnych i komunikacji sieciowej w zakresie nowych mediów, technologii multimedialnych, a także baz danych. Jest jednym z założycieli spółki spin-off UW – Centrum Rafinacji Informacji (CRI). Firma zajmuje się analizą Big Data – dużych zbiorów informacji dostępnych w cyberprzestrzeni.

– System Jazon jest unikalnym systemem kolekcjonowania danych tekstowych z różnych źródeł informacji, dostępnych online (internet) i offline (nośniki danych). Podstawowym zadaniem Jazona jest automatyzacja kolekcjonowania i normalizacji danych, która umożliwia ich dalszą analizę – tłumaczy dr inż. Jaruga. – Kolekcjonowanie, w zależności od cech źródła informacji, może odbywać się cyklicznie przez zdefiniowany czas (dotyczy to głównie zasobów internetowych) albo jednorazowo – informacje  dostarczane na nośnikach danych. Zabrane przez system dane są czyszczone z nadmiarowych, niepotrzebnych informacji, w celu ułatwienia procesu ich analiz – rafinacji. Spektrum realizowanych badań przy pomocy tego systemu jest bardzo szerokie. Przy pomocy Jazona były i są, wykonywane badania z zakresu nauk społecznych, innowacji technologicznych, ekonomii, nauki i techniki, w tym badania dotyczące eksploracji źródeł danych w zakresie działalności B+R+I, a także historii. Dowiedziono, iż opracowana technologia pozwala prowadzić badania nie tylko w obszarze przeszłych i aktualnie występujących zjawisk, ale także umożliwia prowadzenie badań w zakresie  dynamiki oraz prognozowania ich zmian – wyjaśnia naukowiec.

 

Dr Tomasz Kociumaka, autor rozprawy doktorskiej „Efektywne struktury danych dla zapytań wewnętrznych w tekstach” (promotor: prof. Wojciech Rytter, UW), nagrodzony za „przedstawienie oryginalnych i, w sposób mierzalny, lepszych od wcześniej znanych algorytmów przetwarzania tekstów dla kilku rodzajów zapytań, mających zastosowanie praktyczne np. w analizie sekwencji DNA”.

Dr Tomasz Kociumaka obronił rozprawę doktorską na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w 2019 r. Następnie odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu. Obecnie realizuje kolejny staż – na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley

 

Dr Marta Strzelecka, autorka rozprawy doktorskiej „Oszacowania momentów wektorów losowych” (promotorzy: prof. Rafał Latała, UW, dr Piotr Nayar, UW), nagrodzona za „uzyskanie nowych wyników z zakresu badania oszacowań norm wektorów losowych w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej oraz uzyskanie nowego twierdzenia dotyczącego norm operatorowych macierzy losowych”.

Dr Marta Strzelecka jest starszym asystentem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

 

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,dok.html

Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – informacja dla wydawnictw

W ślad za wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki. Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii (autorstwo monografii naukowej, redakcja naukowa monografii, autorstwo rozdziału w monografii naukowej pod redakcją) brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie.

Wydawnictwa zainteresowane oceną Komisji Ewaluacji Nauki będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Należy podkreślić, że nie każde wydawnictwo publikujące książki naukowe może znaleźć się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawane publikacje książkowe muszą spełniać warunek określony w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), czego wydawca, chcący znaleźć się w ww. wykazie, powinien dowieść w przesyłanym zgłoszeniu.

O zakresie informacji przedstawianych w zgłoszeniu poinformujemy odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

UWAGA – nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 728 wydawnictw: 692 wydawnictwa na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

Zmiana komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się  komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Doskonała nauka” i naborze wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow

Strona programu: https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka

 

Zmiana komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) ogłasza się  komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” i naborze wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086).

Materiały

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-komunikatu-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow

Strona programu: https://www.gov.pl/web/nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki

 

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – 70 najlepszych infrastruktur w jednej broszurze

Nabór wniosków o wpisanie infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej został ogłoszony w czerwcu 2019 r. Wpłynęło wówczas do nas 146 spełniających wymogi formalne wniosków, z których każdy został poddany ocenie merytorycznej. Dziś prezentujemy broszurę, która zawiera opisy 70 najlepszych infrastruktur badawczych wybranych spośród nadesłanych zgłoszeń.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych według 6 obszarów

Opublikowana w styczniu 2020 r. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej zawiera 70 przedsięwzięć podzielonych, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań, tj.:

 • nauki techniczne i energetyka (14 projektów);
 • nauki o Ziemi i środowisku (5 projektów);
 • nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16 projektów);
 • nauki fizyczne i inżynieryjne (23 projekty);
 • nauki społeczne i humanistyczne (6 projektów)
 • cyfrowe infrastruktury badawcze (6 projektów).

Spośród infrastruktur badawczych wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej 40 stanowią infrastruktury krajowe, 30 z nich ma natomiast wymiar międzynarodowy.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/polska-mapa-infrastruktury-badawczej–70-najlepszych-infrastruktur-w-jednej-broszurze

Skip to content