WAŻNE: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSACH NCN

Narodowe Centrum Nauki uprzejmie informuje, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF uchwałą Rady NCN termin zakończenia naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7 zostaje przesunięty z dnia 15 września br. na dzień 22 września br.

Wnioski należy składać przez https://osf.opi.org.pl

Źródło: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-25-przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow

BST i DSM – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Jednostka naukowa składa wniosek, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

Jednostka naukowa składa dodatkowo informację określoną w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym albo podpisem  potwierdzonym  profilem  zaufanym  ePUAP,  na elektroniczną
skrzynkę podawczą ministra, albo w postaci papierowej na adres urzędu obsługującego ministra.

Czytaj więcej: Dziennik Ustaw 2017 Poz. 1495

Gospostrateg NCBiR

Nabór wniosków w I konkursie w ramach programu strategicznego: „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Nabór wniosków w I konkursie w ramach programu strategicznego: „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

Informujemy o aktualizacji/doprecyzowaniu zapisów Regulaminu I konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z załączoną poniżej bieżącą wersją regulaminu (w dokumencie wyszczególniono zmiany w stosunku do pierwotnej wersji dokumentu).

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF: https://osf.opi.org.pl Równocześnie informujemy o przedłużeniu terminu naboru wniosków. Nabór prowadzony będzie od 14 sierpnia do 29 września 2017 r.

(poprzednio do 12 września 2017 r.) do godziny 16:00.

inwestycje MNiSW

Inwestycje aparaturowe, budowlane, LAN

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW upływa 18 sierpnia br. (celem uzyskania podpisów Kwestora i Rektora na części A).

Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej na rok 2018 (zakup wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej, rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki, inwestycje budowlane).

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693) oraz na stronie internetowej Ministerstwa – http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-zblizajacym-sie-terminie-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2018-rok.html

Duża infrastruktura badawcza – aparatura o wartości jednostkowej przekraczającej:

 • 150 000 zł –  w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
 • 500 000 –  w przypadku aparatury naukowo-badawczej służącej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.

Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Badań UW upływa 18 sierpnia br. (celem uzyskania podpisów Kwestora i Rektora na części A).

Wniosek składany w BOB UW to:

 • część A wniosku („wersja dla Ministerstwa” – 1 str.) z pieczęcią podstawowej jednostki organizacyjnej UW oraz pieczęcią i podpisem kierownika jednostki (Dziekana/Dyrektora podstawowej jednostki organizacyjnej UW),
 • wydrukowany wniosek w wersji roboczej z podpisem i pieczęcią Pełnomocnika Kwestora pod częścią wniosku dot. planowanych nakładów oraz źródeł finansowania inwestycji.

 

Termin składania wniosków w MNiSW (czyli wysłania wniosku w systemie OSF i dostarczenia części A wniosku w wersji papierowej do MNiSW) upływa 31 sierpnia br.

 

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-zblizajacym-sie-terminie-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2018-rok.html

Wnioski na SPUB-y i zapewnienie dostępu do informacji naukowej na 2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w systemie OSF(https://osf.opi.org.pl/) są dostępne wnioski o przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, o przyznanie środków finansowych na zapewnienie dostępu do informacji naukowej i o przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki.

 • Termin składania wniosków w MNiSW – do 15 września 2017

https://osf.opi.org.pl/

 

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu SONATINA i MINIATURA

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu SONATINA. Jego laureatom przekazane zostanie ponad 24 mln zł, dzięki którym polscy naukowcy nie tylko zrealizują swoje badania, ale też odbędą międzynarodowe staże. Opublikowano również nazwiska pierwszych laureatów konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe.

SONATINA to konkurs, do którego przystąpić mogą badacze do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W ramach grantu finansowane jest pełnoetatowe zatrudnienie laureata w polskiej jednostce naukowej, realizacja projektu badawczego oraz staż w zagranicznym ośrodku naukowym, trwający od 3 do 6 miesięcy. W pierwszej edycji konkursu zgłoszono 123 wnioski, z czego finansowanie otrzyma 36. Łączny budżet nagrodzonych projektów wyniósł ponad 24 mln zł.

– SONATINA to nowy konkurs w naszej ofercie, a zarazem następca ministerialnego programu Iuventus Plus. – Tłumaczy prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Dzięki wyraźnemu zwiększaniu budżetu Centrum w ostatnich latach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w pierwszej edycji konkursu udało się osiągnąć wskaźnik sukcesu na poziomie 29%, czyli bardzo blisko uważanych za optymalne 30%.

Przejęty od MNiSW program Iuventus Plus został wkomponowany w istniejącą ofertę Narodowego Centrum Nauki, tak, aby tworzyła ona spójną całość. SONATINA to konkurs dla osób, które doktorat uzyskały stosunkowo niedawno i potrzebują z jednej strony stabilnego zatrudnienia w jednostce naukowej, a z drugiej – rozwijania międzynarodowej współpracy. Po zakończeniu realizacji tego grantu badacze mogą starać się o finansowanie projektu w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych doktorów, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie całego zespołu badawczego.

W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 44 zgłoszenia, z których 6 otrzymało finansowanie o łącznej wysokości 3,2 mln zł. W tym gronie znalazł się m.in. projekt poświęcony analizie wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski. Poprowadzi go dr Paweł Szczepanik z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który na swoje badania otrzyma 396 tys. zł.

W naukach o życiu zgłoszono 31 propozycji, a do realizacji wybranych zostało 11 z nich z łącznym budżetem w wysokości 9 mln zł. Sfinansowane zostaną na przykład badania nad cyklem replikacyjnym wirusa grypy typu A, które poprowadzi dr Elżbieta Lenartowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Badaczka otrzyma na swoje prace ponad milion złotych.

Najwięcej wniosków, aż 48, złożyli przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych. W tej grupie wyróżniono 19 propozycji o łącznym budżecie 11,8 mln zł. Finansowanie trafi m.in. do Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie mgr Arkadiusz Tomczyk poprowadzi projekt „Znaczenie występowania zaburzeń w górnej i środkowej troposferze dla prognozowania ekstremalnych wartości temperatury powietrza w środkowej Europie”. Badania otrzymały finansowanie w wysokości 439 tys. zł.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało również pierwsze wyniki konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony. Z tego powodu listy rankingowe konkursu MINIATURA 1 będą regularnie uzupełniane do końca 2017 r. W pierwszym naborze sfinansowanych zostało osiem projektów, w kwotach od 6 tys. zł do 49 tys. zł.

Listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie SONATINA 1 oraz MINIATURA 1 zostały opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.


Laureaci SONATINY z UW:

HS
dr Marta Alicja Kołodziejska – Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii
dr Emilia Michalina Smagur – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny
mgr Joachim Popek – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

NZ
dr Łukasz Mateusz Szewczyk – Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
dr Dorota Maria Kubacka – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
dr Marcin Jarosław Ziemniak – Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

ST
dr Maciej Roman Molas – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
dr Dariusz Bartłomiej Baranowski – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Pierwszy konkurs na utworzenie Centrów Dioscuri w Polsce – dla naukowców ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia

Dioscuri to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już organizacjach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Centra Dioscuri utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów, z których pierwszy zostanie ogłoszony już w październiku.
Przed ogłoszeniem konkursu Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na terytorium RP, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Zgłoszenia będą przyjmowane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCN w terminie do 2 października br.
Lista jednostek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom zainteresowanym prowadzeniem Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.Szczegółowe informacje na temat inicjatywy, jak również pełna treść ogłoszenia w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, dostępne są na naszej stronie: https://ncn.gov.pl/dioscuri.

Kontakt ws. Dioscuri:

Marcin Liana, marcin.liana@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9161;

Małgorzata Jacobs-Kozyra, malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9173.


Procedura składania wniosków

Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

We wspólnym wniosku w konkursie Dioscuri Wnioskodawca (naukowiec) przystąpi do konkursu wraz z polską instytucją naukową. Przed właściwym konkursem NCN będzie zbierało oferty od polskich jednostek naukowych, które są gotowe utworzyć Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.

Finansowanie

Centra Dioscuri będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku wygrania konkursu Dioscuri, instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri. Jednocześnie instytucja naukowa musi zagwarantować spełnienie określonych warunków.

Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

 • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
 • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
 • koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
 • koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
 • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Pełna nazwa Centrum Dioscuri:

Dioscuri Centre of Scientific Excellence. A programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by MNiSW and BMBF

 

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dokumentacja

 1. Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri – tekst
 2. Załącznik – tekst

Kontakt: