Pierwszy konkurs na utworzenie Centrów Dioscuri w Polsce – dla naukowców ze stopniem doktora do 15 lat po uzyskaniu tego stopnia

Dioscuri to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już organizacjach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Centra Dioscuri utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów, z których pierwszy zostanie ogłoszony już w październiku.
Przed ogłoszeniem konkursu Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na terytorium RP, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Zgłoszenia będą przyjmowane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCN w terminie do 2 października br.
Lista jednostek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom zainteresowanym prowadzeniem Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.Szczegółowe informacje na temat inicjatywy, jak również pełna treść ogłoszenia w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, dostępne są na naszej stronie: https://ncn.gov.pl/dioscuri.

Kontakt ws. Dioscuri:

Marcin Liana, marcin.liana@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9161;

Małgorzata Jacobs-Kozyra, malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9173.


Procedura składania wniosków

Naukowcy będą składać wspólny wniosek wraz z polską instytucja naukową pod warunkiem, że naukowcy ci nie byli zatrudnieni na umowę o pracę w tej instytucji w ciągu 2 ostatnich lat przed upływem terminu składania wniosku. Każdy laureat konkursu utworzy Centrum Dioscuri, którym będzie kierować i prowadzić w nim nowatorskie badania naukowe na najwyższym światowym poziomie.

We wspólnym wniosku w konkursie Dioscuri Wnioskodawca (naukowiec) przystąpi do konkursu wraz z polską instytucją naukową. Przed właściwym konkursem NCN będzie zbierało oferty od polskich jednostek naukowych, które są gotowe utworzyć Centrum Dioscuri w ramach swojej struktury.

Finansowanie

Centra Dioscuri będą finansowane przez NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku wygrania konkursu Dioscuri, instytucja naukowa, w której utworzone zostanie Centrum Dioscuri otrzyma równowartość 300 000 euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Dioscuri. Jednocześnie instytucja naukowa musi zagwarantować spełnienie określonych warunków.

Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).

Fundusze będą mogły być wykorzystane na sfinansowanie:

  • wynagrodzenia kierownika Centrum Dioscuri (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie;
  • wynagrodzeń członków zespołu naukowego Centrum Dioscuri oraz stypendiów naukowych (stypendia naukowe mogą być przyznawane wyłącznie zgodnie z regulaminem NCN);
  • koszty działalności naukowej Centrum Dioscuri (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.);
  • koszty współpracy z niemieckim Mentorem/Jednostką Mentorską;
  • w ramach finansowania nie przewidziano kosztów pośrednich dla Instytucji naukowej, kosztów obsługi administracyjnej i finansowej oraz aparatury naukowo-badawczej i infrastruktury.

Pełna nazwa Centrum Dioscuri:

Dioscuri Centre of Scientific Excellence. A programme initiated by the Max Planck Society, jointly managed with the National Science Centre in Poland, and mutually funded by MNiSW and BMBF

 

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Dokumentacja

  1. Ogłoszenie w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, które zapewnią warunki do stworzenia w ramach swej struktury Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri – tekst
  2. Załącznik – tekst

Kontakt:

Posted in Wiadomości.