Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2018 – nabór

Termin składania wniosków w MNiSW – do 28 lutego 2018.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.


Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.


Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/

Warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2

Po kilkumiesięcznych dyskusjach dotyczących warunków przeprowadzania kolejnej edycji konkursu MINIATURA, uchwałą nr 4/2018 określono warunki oraz regulamin konkursu MINIATURA 2 na działania naukowe. Członkowie Rady zwrócili uwagę, że podstawowym celem programu MINIATURA jest finansowe wsparcie aktywności naukowej służącej przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Uzgodniono, że w ramach konkursu MINIATURA 2 badacze ze stopniem naukowym doktora będą mogli starać się o finansowanie badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badawczych albo konsultacyjnych. Biorąc pod uwagę przebieg pierwszej edycji tego konkursu, Rada zdecydowała, że nakład finansowy MINIATURY 2 będzie wynosić 20 mln zł.

Ogłoszenie konkursu zaplanowano w kwietniu br.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-01-29-styczniowe-posiedzenie-rady-ncn

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przywrócenia finansowania czasopism i monografii naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1556), Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przywrócił możliwość wnioskowania o przyznanie środków finansowych na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych, w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87): Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca uwagę na użycie w ww. art. 25 ust. 4a ustawy spójnika „oraz” – oznacza to, że obie przesłanki muszą być przez Wnioskodawcę spełnione łącznie (wprowadzenie wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienie do nich otwartego dostępu przez sieć Internet).

Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania o środki finansowe przyznawane na podstawie art. 25 ust. 4a ww. ustawy o zasadach finansowania nauki są:

 1. jednostki naukowe,
 2. uczelnie,
 3. Polska Akademia Umiejętności,
 4. podmioty działające na rzecz nauki.

Wnioskodawca może złożyć 1 wniosek w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ww. ustawy o zasadach finansowania nauki, na realizację nie więcej niż 5 zadań, w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym jest planowana realizacja zadań.

Wniosek dotyczący zadania szczególnie ważnego dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej lub innowacyjnej państwa może zostać złożony w każdym czasie. We wniosku dotyczącym zadania szczególnie ważnego Wnioskodawca uzasadnia szczególną rangę zadania.

Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku składanym w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ww. ustawy o zasadach finansowania nauki określony został w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednocześnie informuje, że na dzień 30 stycznia 2018 r. planowane jest ogłoszenie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/nauka/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-przywrocenia-finansowania-czasopism-i-monografii-naukowych.html

DUN – Komunikat w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z 2018 r., poz. 166).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/nauka/komunikat-w-sprawie-nowego-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke_20180122.html

mnisw

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – zapowiedź naboru 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w dniach od 15 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2.
W ramach modułu  Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:
 • Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
 • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

FNP: Nabór zgłoszeń w konkursie Monografie

Termin składania wniosków w FNP – do 19 marca 2018 r.
konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:
 • wysoki poziom naukowy,
 • odkrywczość założeń i waga wyników,
 • oryginalność ujęcia,
 • integralność tematyki i formy,
 • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.
Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Do 31 stycznia 2018 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną.

W roku 2018 wnioski będą podpisywane przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych UW
(bez konieczności uzyskania podpisu Rektora lub Prorektora).

Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:

 1. wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
 2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda;
 3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;
 4. osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:
 • nagroda pierwsza – 125 000 zł,
 • nagroda druga – 100 000 zł,
 • nagroda trzecia – 75 000 zł.

W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2017. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2017 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2018 r.

 

Adres:

Zespół ds. Nagród
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
tel. 22 694 75 20

Więcej informacji i formularze: http://bob.uw.edu.pl/kancelaria-prezesa-rady-ministrow-nagrody-premiera/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej konkursu premiera