mnisw

Wyniki konkursów NPRH: Dziedzictwo narodowe I/2017 i Uniwersalia 2.2

Dziedzictwo narodowe I/2017 – wyniki konkursów

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs I/2017 w ramach modułu Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 228 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozstrzygając konkursy, zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 32 492 486 zł.

Wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Uniwersalia 2.2 – wyniki konkursu

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach modułu Uniwersalia 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Do konkursu nadesłano 84 wnioski. Na podstawie rekomendacji Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze względu na wysoką wartość naukową projektów, zakwalifikował do finansowania 11 najlepszych projektów na łączną kwotę 2 466 216 zł.

Wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursow-nprh-dziedzictwo-narodowe-i-2017-i-uniwersalia-2-2.html

Kwalifikowalność kosztów w rozstrzygniętych konkursach NCN

Przypominamy, że w przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7 oraz SONATA 13 obowiązuje już zmiana wprowadzona pismem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotycząca okresu kwalifikowalności kosztów w projekcie.

Dla projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od 26. edycji konkursowej, tj. konkursów ogłoszonych w dniu 14 czerwca 2017 r., czyli począwszy od MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13 koszt kwalifikowalny to wydatek, który został poniesiony od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu i spełnia pozostałe warunki określone w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących po stronie jednostki lub kierownika projektu nie można występować do Centrum o zwrot poniesionych kosztów.

Zmiana ta obowiązuje również dla projektów, w których finansowanie stanowi dla jednostki lub dla minimum jednego partnera konsorcjum naukowego pomoc publiczną.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_21_przypomnienie_kwalifikowalnosc_kosztow

LIDER IX edycja – nabór wniosków

Termin składania wniosków w NCBiR upływa 15 marca 2018
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza dziewiąty konkurs w Programie LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN.
Program adresowany jest do osób, które:
 1. w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to mogą się ubiegać o środki finansowe po ukończeniu 35 roku życia przez czas odpowiadający okresowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
 2. posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej). O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
 3. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 4. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 5. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 6. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.
Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.
Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.
Termin naboru wniosków: 15.01.2018 r. – 15.03.2018 r.
Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.
Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER IX, wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.
Pytania dotyczące naboru w IX edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider@ncbr.gov.pl

Przedłużenie terminu składania wniosków w ramach NPRH

Uwaga – termin składania wniosków w MNiSW przedłużono do 18 marca 2018 w MNiSW, (7 marca w BOB)


Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.


Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej.


Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/

Zmiany w regulaminie MINIATURA 2

Ogłoszenie konkursu zaplanowano w kwietniu br.


UCHWAŁA NR 11/2018 RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe

1. Na podstawie art. 18 pkt. 3 i 4 i art.  21,  w związku z art.  20 ust.  1 pkt. 2)  ustawy  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071 z późn.zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza  następujące zmiany w uchwale Rady NCN  nr 4/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe:

 • w ust. 1.1. skreśla pkt 1) i 2);
 • w ust. 1.2. pkt 6) lit. b) skreśla „lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych”;
 • w ust. 5.8. przyjmuje nową treść pkt 4) w brzmieniu: „wniosek kierowany jest do finansowania, jeżeli uzyskał ocenę końcową minimum 70 pkt., co najmniej dwie pozytywne rekomendacje   członków   Zespołu   Ekspertów   oceniających   wniosek i mieści się w puli nie więcej niż 50% najwyżej ocenionych wniosków w danej grupie nauk” oraz przyjmuje nową treść pkt 5) w brzmieniu: „wnioski, które uzyskały tę samą końcową ocenę punktową, mogą być rekomendowane do finansowania tylko, jeżeli mieszczą się łącznie w puli stanowiącej 50% najlepiej ocenionych merytorycznie”;
 • przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „ Koszty w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2”;
 • przyjmuje nową treść załącznika nr 3 o nazwie: „Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku w konkursie MINIATURA 2”.

2. Warunki i regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe   Centrum   Nauki    w    konkursie    MINIATURA    2    na    działanie    naukowe z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki


 

 

 

 

Wyniki konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 roku:

 • MAESTRO 9 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych;
 • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin na stronie https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2018-02-15-maestro9-harmonia9-sonatabis8-sonata13

U W A G A

Informacja NCN: W związku z rozstrzygnięciem konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 , SONATA BIS 7 uprzejmie informujemy, że obsługa administracyjna umowy i projektu przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego będzie, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu finansowania, dostępna do wygenerowania przez kierownika projektu
z systemu OSF.

Elektroniczną wersję umowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES  przez osobę/y reprezentującą/e jednostkę oraz kierownika projektu.

 • Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić poprzez Dział Wsparcia Informatycznego UW. Informację na temat procedury zakupu znajdą Państwo TUTAJ

Podpisaną wersję umowy należy przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytka ePUAP) na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji przyznającej finansowanie.

Na stronie epuap.gov.pl dostępne są instrukcje zakładania kont na platformie ePUAP dla podmiotu publicznego („Strefa Urzędnika) lub osoby fizycznej („Strefa klienta”).

Jednocześnie informujemy, że:

 1. w najbliższym czasie (w tygodniu pomiędzy 19-23 lutego 2018 r.) decyzje pozytywne będą wysyłane elektronicznie na adres jednostki i kierownika podane we wniosku;
 2. w związku z pismem Dyrektora NCN (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo) koszty kwalifikowalne od tej edycji konkursów to koszty poniesione od dnia uprawomocnienia (nie jest to równoznaczne z otrzymaniem) się decyzji Dyrektora Centrum i mogą obejmować również koszty zakupu podpisów kwalifikowalnych;
 3. od tej edycji konkursów wykaz zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń lub oprogramowania nie będzie załącznikiem do umowy.

 

NCN ułatwia realizację grantów – pismo wyjaśniające

W odpowiedzi na spływające ze środowiska naukowego postulaty, Narodowe Centrum Nauki podjęło decyzję o ujednoliceniu części zasad dotyczących realizacji projektów badawczych, niezależnie od edycji konkursu, w ramach której dany projekt został sfinansowany. Prezentujemy szczegółowe objaśnienie wprowadzanych udogodnień.

Jednostki realizujące projekty NCN otrzymają od Centrum za pośrednictwem skrzynek ePUAP lub tradycyjnej poczty pisma wyjaśniające zakres i warunki możliwych zmian. Kierownicy projektów zostaną o nich również powiadomieni, za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

Wprowadzanie zmian w realizacji projektów w trybie przewidzianym pismem jest możliwe od 1 lutego 2018 r.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018_02_07_ulatwienia_ncn_pismo

ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. (do 8 marca w BOB)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

 • Ogłoszenie ETIUDA 6 – W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł.
 • Ogłoszenie SONATINA 2 – SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.
 • Ogłoszenie UWERTURA 2 – Dzięki konkursowi UWERTURA 2 polscy naukowcy mogą odbyć staż w zagranicznych zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, zyskując doświadczenie w zakresie ubiegania się i realizacji międzynarodowych projektów grantowych. W ciągu 18 miesięcy od zakończeniu stażu, badacz będzie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o grant ERC, w którym będzie pełnić rolę kierownika projektu, a którego realizacja będzie zaplanowana w polskiej jednostce naukowej. Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 2 mln zł.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki można składać do 15 marca 2018 r. Wyniki konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2 będą znane latem 2018 r.

Obecnie trwają również prace nad dokumentacją konkursu TANGO 3. Konkurs prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przy współpracy Narodowego Centrum Nauki i dotyczyć będzie możliwości komercjalizacji wyników badań uzyskanych w czasie realizacji projektów NCN. Szczegółowe informacje na temat nowej formy tego konkursu będą znane na początku 2018 roku.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-12-15-ogloszenia-konkursow-e6-so2-u2