NPRH

Wyniki i rozstrzygnięcie konkursów Uniwersalia w ramach NPRH

Uniwersalia 2.1 I/2018 w ramach NPRH – wyniki konkursu

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs w ramach modułu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W konkursie udział wzięło 36 wniosków. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 13 najlepszych projektów na łączną kwotę 1 054 082 zł.

Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – konkurs Uniwersalia 2.1 I/2018

Laureaci z UW:

 1. 21H 18 0098 86 – Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny
  Tytuł: Christian Divination in Late Antiquity
  Kwota: 31 825
 2. 21H 18 0103 86 – Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny
  Tytuł: Tłumaczenie na język angielski monografii Agnieszki Kościańskiej „Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce” dla Indiana University Press (seria New Anthropologies of Europe)
  kwota: 49 233

Wnioskodawcy będą mogli zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Uniwersalia 2.2 I/2018 w ramach NPRH – rozstrzygnięcie I etapu konkursu

Informujemy, że pierwszy etap oceny wniosków w konkursie modułu Uniwersalia 2.2, w którym udział wzięło 75 wniosków dobiegł końca. Najwyżej ocenione wnioski, zgodnie z procedurą konkursową,  zostały skierowane do etapu recenzji zewnętrznych.

Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie OSF.

 

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-i-rozstrzygniecie-konkursow-uniwersalia-w-ramach-nprh.html

Diamentowe Granty przyznane!

W VII edycji konkursu wyłoniono 80 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Laureaci z UW:

lp Osoba wybitnie uzdolniona Wnioskodawca Tytuł Obszar nauk Rekom. koszt całkowity
1.             Agnieszka Maria Więckiewicz Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Między autoanalizą a autobiografią. Codzienne praktyki piśmienne pierwszych uczniów Freuda oraz ich wpływ na kształtowanie się teorii psychoanalitycznej Nauki humanistyczne 179 998
2.             Krzysztof Andrzej Sękowski Uniwersytet Warszawski Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersalność czy specyficzność epistemologii potocznych? Konsekwencje metodologiczne dla kognitywistyki i filozofii analitycznej Nauki humanistyczne 177 000
3.             Maciej Paweł Kolanowski Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Semiklasyczny opis kwantowej teorii pola w pobliżu horyzontu ze szczególnym uwzględnieniem stałej kosmologicznej Nauki ścisłe 210 111
4.             Tadeusz Aleksander Rubik Uniwersytet Warszawski Wydział „Artes Liberales” Ingerencja jezuickiej komisji cenzorów w przekład Biblii Jakuba Wujka: podział prac i aspekt konfesyjny zmian Nauki humanistyczne 179 960
5.             Cezary Henryk Węgliński Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji W poszukiwaniu  społecznych podstaw prawa. Instytucjonalna teoria państwa i prawa Maurice’a Hauriou Nauki społeczne 134 776
6.             Bartłomiej Maciej Ślemp Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich Nauki społeczne 179 888
7.             Aleksandra Monika Tychmańska Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Analiza mechanizmów prawnomiędzynarodowych w kontekście swobody państw w zakresie kształtowania polityk fiskalnych Nauki społeczne 179 333
8.             Marcjanna Jędrych Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Ocena przydatności teledetekcji i sztucznych sieci neuronowych głębokiego uczenia do identyfikacji wybranych zielnych gatunków ekspansywnych Nauki przyrodnicze 218 199
9.             Aleksander Jacek Rodek Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki Badania właściwości dichalkogenków metali przejściowych metodami pompa-sonda z rozdzielczością spektralną Nauki ścisłe 220 000
10.            Jakub   Dorosz- Kruczyński Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Status administracyjnoprawny cudzoziemca – studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uchodźców. Nauki społeczne 178 333
11.            Mateusz Łukasz Winczura Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Sposoby ustalania tożsamości nieznanego pozwanego w postępowaniu cywilnym polskim i amerykańskim Nauki społeczne 174 672

Więcej informacji: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/juz-mamy-600-laureatow-diamentowego-grantu.html

Programy NCBiR

Konkurs NCBR na projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Ogłoszenie Konkursu nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa:

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 18.07.2018 r. ogłasza Konkurs Nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 23.07.2018 r. do 10.09.2018 r. pod adresem https://osf.opi.org.pl
Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 9/2018 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobrEwentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 9/2018 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 9/2018 należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl  
Pliki do pobrania: 
 1. Regulamin Konkursu Nr 9/2018.
 2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 9/2018 zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
 3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu:

Wersja A – Wzór umowy dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego

Wersja B – Wzór umowy dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego

 1. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.
 2. Procedura aplikacyjna.
 3. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.

 

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/programy-i-projekty—obronnosc-bezpieczenstwo/aktualnosci/art,6392,ogloszenie-konkursu-nr-92018-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych-na-rzecz-obronnosci-i-bezpiecz.html

Stypendia dla młodych naukowców w konkursie ETIUDA 6 – wyniki

O środki na badania w ramach konkursu ETIUDA 6 ubiegali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Najwięcej, bo aż 152 wnioski, złożono w naukach ścisłych i technicznych. Spośród nich eksperci rekomendowali do finansowania 64 projekty o łącznej wartości niemal 6,5 mln zł. 108 wniosków spłynęło do Centrum w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, z czego przyznano 44 stypendia o łącznej wartości 4,3 mln zł. W naukach o życiu badacze złożyli 95 wniosków. Spośród nich wyłoniono 39 najlepszych, które otrzymają wsparcie w wysokości 4,1 mln zł.

Doktorant może odbyć staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym albo w trakcie pobierania stypendium naukowego, albo w ciągu roku po zakończeniu jego wypłacania. Zobowiązuje się również do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.

Laureaci UW:

Lp Imię Nazwisko Nazwa podmiotu
1 mgr Krzysztof Michał Drachal Wydział Nauk Ekonomicznych
2 mgr Anna Dżabagina Wydział Polonistyki
3 mgr Michał Kizling Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii
4 mgr Paweł Mateusz Łowicki  Wydział Psychologii
5 mgr Maria Joanna Matuszkiewicz Wydział Filozofii i Socjologii
6 mgr Maciej Jerzy Mętrak Wydział Polonistyki
7 mgr Julia Maria Mikocka Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej
8 mgr Michał Jan Miśkiewicz Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
9 mgr Przemysław Mróz Wydział Fizyki
10 mgr Katarzyna Spurgjasz Wydział Historyczny
11 mgr Marta Strzelecka Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
12 mgr Aleksandra Katarzyna Sulkowska  Wydział Biologii
13 mgr Jerzy Jerzy Szafranowski Wydział Historyczny
14 mgr Marek Bohdan Walczak Wydział Fizyki
15 mgr Przemysław Marek Wanat Wydział Fizyki
16 mgr Karol Zbigniew Węgrzycki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
17 mgr Marta Anna Witkowska Wydział Psychologii
18 mgr Monika Maria Woźniak Wydział Filozofii i Socjologii

Gratulujemy!

Lista wszystkich laureatów konkursu ETIUDA 6 jest dostępna tutaj.

Źródło: https://ncn.gov.pl/node/4104

inwestycje MNiSW

Nabór wniosków na rozbudowę infrastruktury badawczej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2019 rok, na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki) oraz inwestycje budowlane i inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy:

 1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
 2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym. Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej (uwaga – nie należy przesyłać wydruku całego wniosku do MNiSW).

Wygenerowaną część A wniosku („wersja dla Ministerstwa”) należy:

 • wydrukować, a następnie podpisać i przesłać na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa,

albo

 • dołączyć plik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego w ePUAP, a następnie przygotowane pismo podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą MNiSW (po pomyślnym wysłaniu części A wniosku w ePUAP, system powinien wystawić Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – UPP).

Wnioski, które nie wpłyną do Ministerstwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., pozostaną bez rozpoznania.

Dotyczy to zarówno wniosków wysłanych w systemie OSF, gdzie decyduje data wysłania w systemie, jak i części A wniosku, wysłanej za pomocą jednego ze sposobów, określonych w pkt 1 i 2, gdzie decyduje data stempla pocztowego, bądź data Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w związku z nowelizacją rozporządzenia dotyczącego inwestycji, wnioski, które zaczęli Państwo wypełniać w systemie OSF przed zmianą rozporządzenia, ze względów technicznych, nie będą mogły być wysłane do MNiSW. W celu wysłania wniosku należy przenieść dane do nowoutworzonego wniosku.

Odnośniki

 

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/termin-zakonczenia-skladania-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-na-2019-r.html


Informacja dotycząca sposobu realizacji inwestycji służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (czwartek, 12 lipca 2018)

 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie inwestycji (poniedziałek, 9 lipca 2018)

DUN – Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2019 r.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 września 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że w dniu 1 października 2018 roku planowane jest wejście w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z dniem wejścia w życie ww.  ustawy traci moc m. in. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Oznacza to, iż z dniem 1 października 2018 roku zostanie wstrzymany nabór wniosków do strumieni finansowania nauki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszonych na podstawie ww. ustawy o zasadach finansowania nauki.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski złożone po dniu 30 września 2018 roku nie będą rozpatrywane przez Ministerstwo Nauk i Szkolnictwa Wyższego. Postępowania w sprawie wniosków złożonych po 30 września 2018 roku zostaną umorzone.


Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) w art. 25, określa przeznaczanie środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) obejmuje:

 1. promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
 2. organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
 3. upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
 4. podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
 5. utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;
 6. opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;
 7. udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;
 8. wydawanie czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet.

Minister przyznaje środki finansowe na naukę:

 1. jednostkom naukowym – na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet;
 2. uczelniom:
  • na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet;
 3. Polskiej Akademii Umiejętności – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 4. podmiotom działającym na rzecz nauki – na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę;
 5. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę;
 6. ministrom kierującym działami administracji rządowej i kierownikom centralnych organów administracji rządowej na ich potrzeby własne dotyczące zadań:
  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
  • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;
  • związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych.

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę mogą być przyznane na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w ramach każdego z celów określonych w art. 25 ust. 3, 4a i 5 ustawy, a w przypadku celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy – nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane samodzielnie i nie więcej niż 1 wniosek na zadania realizowane w grupie podmiotów. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację nie więcej niż 5 zadań. Ograniczenie liczby zadań nie dotyczy wniosku składanego przez wnioskodawcę, o którym mowa w art. 25 ust. 5 ustawy.

Wniosek o przyznanie środków finansowych na cele, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 1, 3, 4a i 5 ustawy, składa się w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań.

Jeżeli po rozpatrzeniu wniosków złożonych w terminie do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym planowana jest realizacja zadań – pozostaną niewykorzystane środki finansowe na naukę na cele określone w art. 25 ust. 1, 3, 4a i 5 ustawy, na dany rok, minister ogłasza dodatkowy termin składania wniosków, który upływa w dniu 31 marca. Informację o dodatkowym terminie składania wniosków minister ogłasza w BIP MNiSW co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym  – w systemie OSF.

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji „ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW”.

W terminach, o którym mowa powyżej, dane określone w części A składa się dodatkowo na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne.  W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań formalnych wzywa się wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu OSF, do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Raport z realizacji umowy

Raport z realizacji zadań z zakresu działalności finansowanej ze środków na działalność upowszechniającą naukę, składa się w systemie OSF, z tym że dane określone w części A składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Raport roczny, składa się w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wnioskodawcy przyznano środki finansowe na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

Raport końcowy, składa się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji lub w umowie.

Pliki do pobrania:

Źródło: https://www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/