Informacja dot. stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Szanowni Państwo,

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 20 maja 2020 r. 

Prosimy NIE przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

 

Więcej informacji: http://www.pau.krakow.pl/index.php/pl/dzialalnosc/stypendia-fundacji-lanckoronskich

Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, już wkrótce będzie można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów Narodowego Centrum Nauki (NCN), wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

W związku z opublikowaną 20 marca informacją dyrektora NCN w tej sprawie Uniwersytet Warszawski opracował procedury, które wprowadzają możliwość elektronicznego obiegu wymienionych powyżej dokumentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami UW. Grantobiorcy programów NCN będą mogli z niego skorzystać w sytuacji, gdy z powodu pracy zdalnej niewykonalne staje się dostarczenie papierowych wersji pism. Pozwoli to także wesprzeć akcję #zostanwdomu. Elektroniczny obieg dokumentów zostanie wprowadzony w poniedziałek 30 marca. Nadal będzie można składać dokumenty w tradycyjnej formie. Rekomendujemy jednak skorzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów w czasie wykonywania pracy zdalnej.

W przypadku raportów rocznych lub końcowych, raport przygotowany zgodnie z powyższymi wytycznymi jest przesyłany przez kierownika jednostki lub jego zastępcę, celem weryfikacji danych finansowych z księgami Uczelni do Kwestury UW na adres raporty.kwestura@adm.uw.edu.pl. Zaleca się wysyłanie raportów z poczty służbowej. W przypadku wykonania skanu lub zdjęcia dokumenty są przesyłane w jednym e-mailu z dwoma załącznikami: raportem w PDF (popisanym elektronicznie przez kierownika grantu) oraz skanem lub zdjęciem ostatniej strony raportu z podpisami.

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów.   

Informacja związana z przesyłaniem dokumentów do Narodowego Centrum Nauki

NCN informuje, że w celu ułatwienia wykonywania Beneficjentom obowiązków wynikających z Umów grantowych (umów o realizację i finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendiów doktorskich, działań naukowych), również tych, w których zapisy umów wymagają przesyłania dokumentów w formie pisemnej (papierowej), Narodowe Centrum Nauki uznaje jako prawidłowo złożone raporty końcowe, raporty roczne, aneksy i pozostałą korespondencję wynikającą z uprawnień wykonawców grantów jeśli zostaną one opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściwych osób i przesłane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum (/ncn/SktytkaESP) dostępnej na platformie ePUAP.

Powyższe ułatwienie należy traktować jako uprawnienie, a nie obowiązek. Wypełnienie obowiązków umownych w formie dotychczas zastrzeżonej w treści umowy grantowej (np. złożenie raportu rocznego czy końcowego w formie papierowej) będzie w pełni uznawane przez Centrum.

Centrum zachęca jednak do przesyłania wszelkiej korespondencji w formie elektronicznej.

Pismo Dyrektora NCN ws. przesyłania dokumentów do Narodowego Centrum Nauki.


Jednocześnie przypominamy, że:

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-20-komunikat-przesylanie-dokumentow-do-ncn

mnisw

MNiSW – przesunięcie terminu złożenia raportów

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania istotnej części podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informujemy, że w ramach poniższych strumieni finansowania, zostaje przesunięty termin złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z 31 marca na 30 kwietnia 2020 r.:

 • inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową współfinansowane ze źródeł zagranicznych, 
 • utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej,
 • programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra,

oraz raporty roczne składane na podstawie:

 • § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,
 • § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą,umów cywilnoprawnych zawartych z Wnioskodawcami na realizację projektów finansowanych ze środków na naukę przyznanych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu „Diamentowy Grant”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/przesuniecie-terminu-zlozenia-raportow

NCN – ogłoszenie konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Po raz kolejny NCN ogłasza cieszące się największą popularnością konkursy OPUS i PRELUDIUM.

 • Już po raz dziewiętnasty został tymczasem ogłoszony konkurs OPUS skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, a budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł.
  Zobacz ogłoszenie OPUS 19.
 • Również po raz dziewiętnasty startuje konkurs PRELUDIUM, którego adresatami są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł.   |
  Zobacz ogłoszenie PRELUDIUM 19.

Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r.

NCN – Komunikat ws. terminu złożenia raportów rocznych i końcowych

Informujemy, że raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora powinny zostać złożone w Narodowym Centrum Nauki do 31 marca 2020 r., a raporty końcowe w terminie wynikającym z umowy.

W przypadku podmiotów, które z powodu zaistniałej sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2 będą miały problem z dotrzymaniem powyższych terminów, Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym:

 • raporty roczne nie później niż 30 kwietnia 2020 r.
 • raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia wynikającej z umowy.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-raporty-roczne-i-koncowe

Praca administracji UW

Zgodnie z obowiązującymi obecnie zarządzeniami i przepisami biura i jednostki administracji centralnej oraz wydziałowej mogą pracować w zmienionym trybie.

Kierownicy biur i jednostek administracji centralnej, a także dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych mogą:

 • wprowadzić dyżurowy system pracy biur i działów administracji,
 • wyrazić zgodę na pracę zdalną pracowników,
 • wprowadzić elastyczne/skrócone godziny pracy biur i działów admisnitracji.

W komunikacji wewnątrzuniwersyteckiej zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych oraz ograniczenie kontaktów bezpośrednich.

Osoby, które chcą skontaktować się z biurem/jednostką administracji centralnej lub wydziałowej w celu załatwienia sprawy, proszone są kontakt telefoniczny lub mailowy oraz śledzenie komunikatów na stronie głównej UW oraz na stronie poszczególnych jednostek.

Na stronie opublikowany zostanie wkrótce informacja na temat trybu pracy poszczególnych biur administracji centralnej.

Praca administracji UW

Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wśród społeczności UW wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawie poniesionych kosztów udziału pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy w wydarzeniach organizowanych poza Uniwersytetem Warszawskim.

1. Należy spodziewać się, że większość wydarzeń, które miały odbyć się w najbliższym czasie, będzie przekładana na później. W takiej sytuacji powinno się w pierwszej kolejności uzgodnić z organizatorami oraz biurem podróży obsługującym Uniwersytet Warszawski, czy możliwe jest przełożenie biletu lotniczego/kolejowego oraz opłaty konferencyjnej i zaliczki na hotel.

2. Osoby, które wykupiły bilety na podróż samolotem lub pociągiem, proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z jednostką, która pośredniczyła w zakupie biletów: z administracją wydziałową/pozostałych jednostek lub z Biurem Współpracy z Zagranicą (anna.jarczewska@adm.uw.edu.pl), które pomogą w uzyskaniu informacji, czy istnieje możliwość zwrotu kosztów zakupu biletu lub też zamiany na inny termin.

3. W przypadku niemożności uzyskania zwrotu całości kosztów lub zmiany biletu na inny termin koszt powinien zostać uwzględniony jako kwalifikowany przy rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych (np. NCN) lub międzynarodowych (np. H2020). Uniwersytet podjął już rozmowy m.in. z NCN w sprawie uznawania ww. kosztów za kwalifikowalne z powodu wystąpienia stanu „wyższej konieczności”. Spodziewamy się podobnej decyzji ze strony agencji europejskich.

4. W przypadku poniesienia innych kosztów, np. opłaty konferencyjnej, dana osoba powinna zwrócić się do organizatorów o jej zwrot. Analogiczna sytuacja powinna dotyczyć portali internetowych pośredniczących w rezerwacji pobytu w hotelach lub rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w hotelach.

5. W przypadku nieuznania kosztów opisanych w pkt. 3 i 4 za kwalifikowalne, w pierwszej kolejności zostaną one pokryte z kosztów pośrednich projektu zgodnie z zasadami ogólnouniwersyteckimi.

6. W przypadku wewnętrznego systemu grantowego (np. mikrograntów) powinny być stosowane zasady opisane w pkt. 2 i 4. W przypadku niemożliwości uzyskania zwrotów lub refundacji koszty te na wniosek kierownika projektu zostaną uznane za kwalifikowalne przez prorektora ds. naukowych.

7. W sytuacjach nieopisanych powyżej będą podejmowane indywidualne decyzje. Wnioski należy kierować – w zależności od projektu – do Biura Obsługi Badań, Biura Międzynarodowych Programów Badawczych lub biur, które uczestniczyły w składaniu wniosku. Dotyczy to w szczególności sytuacji, kiedy wartość kosztów pośrednich w projekcie będzie niewystarczająca na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych.

Komunikat rektora UW w sprawie poniesionych kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach organizowanych poza UW

Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

 • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
 • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
 • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.
Tłumaczenie zarządzenia na język angielski dostępne jest na stronie: en.uw.edu.pl/information-on-preventing-covid-19-spread-among-the-uw-community.
Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie:

Komunikat NCN ws. wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych

W związku z komunikatami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, Narodowe Centrum Nauki (NCN) rekomenduje rozważenie przełożenia na późniejszy termin wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych, finansowanych przez w ramach konkursów NCN.

W przypadku możliwości zmiany terminu pobytu prosimy o niezwłoczne poinformowanie NCN o nowych terminach, w celu aneksowania umów o finansowanie stypendiów doktorskich oraz umów o finansowanie staży w zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC.

W przypadku już realizowanych staży w zagranicznych ośrodkach naukowych w krajach objętych zagrożeniem epidemiologicznym jest możliwość skrócenia pobytu lub zrealizowania pozostałej części stażu w innym terminie. W tych przypadkach również prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie NCN, w celu wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach realizowanych w ramach konkursów ETIUDA i UWERTURA.

W przypadku poniesienia kosztów podróży do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym, w ramach działań związanych z realizowaniem projektów badawczych finansowanych przez NCN, koszty takie zostaną uznane za kwalifikowalne.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-12-komunikat-ws-wyjazdow-do-zagranicznych-osrodkow-naukowych

Skip to content