Umowy Opus, Preludium, Sonata – obieg dokumentów

Po zamknięciu umowy proszę pobrać z systemu OSF elektroniczną wersję UMOWY i zapisać na swoim komputerze.
Teraz trzeba nanieść podpis elektroniczny w formacie PAdES

 • Po pierwsze – niezależnie od obranej metody podpisu – proszę włożyć pendrive ze swoim certyfikatem kwalifikowanym do gniazdka USB komputera, na którym będzie podpisywany dokument.

lub

Podpisany podpisem elektronicznym plik (nie skan, nie scalony z innymi załącznikami dokument) należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Jednocześnie papierową wersję wydrukowanej UMOWY, podpisaną przez:
– Kierownika Jednostki (Dziekana/Prodziekana)
– Pełnomocnika Kwestora,
należy złożyć do BOB

Umowa zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB podpisanej przez władze wydziału/jednostki papierowej wersji dokumentu

Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna UMOWY zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN

 

Wydłużenie terminu na składanie wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Z uwagi na duże zainteresowanie naborem wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, odpowiadając na postulaty środowiska naukowego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowił przedłużyć termin składania wniosków do 8 lipca 2019 r. (do 4 lipca w BOB)

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wydluzenie-terminu-na-skladanie-wnioskow-o-wpisanie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-infrastruktury-badawczej

Zakończenie naboru wniosków do programu „Dialog”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończony zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane. Pierwszą stronę wniosku, wygenerowaną przez system OSF, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć w postaci dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu obsługującego ministra albo w formie papierowej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w systemie OSF, np. w przypadku złożenia wniosku w systemie OSF ostatniego dnia naboru wniosków, tj. 30 czerwca 2019 roku, termin dostarczenia do MNiSW pierwszej strony wniosku upływa 15 lipca 2019 r. Wnioski, wobec których nie spełniono powyższego obowiązku, nie będą podlegały ocenie.

NCN – MAESTRO 11 i SONATA BIS 9

NCN ogłosiło konkursy MAESTRO i SONATA BIS. Adresatem pierwszego z nich są doświadczeni naukowcy, którzy planują prowadzić pionierskie badania, w tym także interdyscyplinarne, ważne dla rozwoju nauki i wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która posiada co najmniej tytuł naukowy doktora i w ciągu ostatnich 10 lat opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach/wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych, a także kierowała przynajmniej dwoma projektami badawczymi realizowanymi w ramach konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Konkurs MAESTRO jest ogłaszany już po raz jedenasty, a jego budżet to 40 mln zł. SONATA BIS to z kolei konkurs skierowany do uczonych, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia w wnioskiem. Jego celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Badacz występujący z wnioskiem musi wykazać od 1 do 10 prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 10 lat, spośród których załączy do wniosku od jednej do trzech najważniejszych. Co istotne, poza kierownikiem projektu wśród osób realizujących projekt nie może być osób posiadających tytuł naukowy, tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równorzędne oraz osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu. W dziewiątej edycji konkursu budżet programu ustalono na 120 mln zł.

 • MAESTRO 11– konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 września 2019 r.

czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11


 • SONATA BIS 9 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków w NCN upływa 17 września 2019 r.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Formularz wniosku w systemie ZSUN/OSF zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Czytaj więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9

MINIATURA 3 – konkurs na działanie naukowe

Badacz przewidziany do realizacji działania naukowego we wniosku złożonym w konkursie MINIATURA 3 nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki.

W danej edycji konkursu MINIATURA mogą być zgłaszane wnioski na realizację jednego spośród poniższych działań naukowych, które nie było i nie jest finansowane z NCN ani z innych źródeł:

  • a) badania wstępne/pilotażowe,
  • b) kwerenda,
  • c) staż naukowy,
  • d) wyjazd badawczy,
  • e) wyjazd konsultacyjny;
 • We wniosku można zaplanować działanie naukowe trwające nie dłużej niż 12 miesięcy.
 • Wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych
 • Przy planowaniu działania naukowego należy uwzględnić to, że decyzja w sprawie finansowania zostanie wydana w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze – takie między innymi działania naukowe będą mogli zrealizować naukowcy w konkursie MINIATURA. Właśnie ruszyła trzecia już edycja tzw. „małych grantów”, których celem jest umożliwienie naukowcom stawiania pierwszych kroków w systemie grantowym.

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Doświadczenie zdobyte przy realizacji i rozliczeniu niewielkiego zadania może ułatwić staranie się o inne formy finansowania. W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 zł. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA wynosi 20 mln zł.

MINIATURA realizowana jest w innym trybie niż pozostałe konkursy z oferty Centrum. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF od 17 czerwca do 30 września 2019 r. Przyjmowanie wniosków może jednak zostać wstrzymane w momencie spłynięcia wniosków opiewających na dwukrotność zaplanowanego budżetu. Dlatego też warto zaplanować złożenie wniosku we wcześniejszym terminie. Proces oceny jest uproszczony i przebiega jednostopniowo, dzięki czemu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Rozpoczęcie realizacji zadania także jest szybsze: ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku, dzięki czemu zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 3 zmodyfikowano zarówno warunki, jakie musi spełnić osoba realizująca działanie naukowe, jak i katalog ograniczeń w występowaniu z wnioskami w pozostałych konkursach NCN. Osoba wskazana we wniosku jako realizująca działanie nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu, aż decyzja dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 3 stanie się ostateczna. Szczegółowe warunki konkursu można znaleźć tutaj.

Koszty pośrednie to koszty pośrednio związane z realizacją działania naukowego, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o finansowanie. Maksymalna wysokość kosztów pośrednich to 10% kosztów bezpośrednich.

Szczegóły: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku do NCN w konkursie Miniatura (1 egz), podpisaną przez Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW.
Pobrane z systemu OSF wniosek oraz oświadczenie w formacie PDF należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/
Pliki zostaną podpisane podpisem elektronicznym przez Rektora
Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna wniosku oraz oświadczenia zostaną przesłaną przez BOB do kierownika projektu i do Sekcji Obsługi Badań Jednostki

Uprzejmie przypominamy o konieczności załączenia obu plików w systemie osf (należy wejść na stronę https://osf.opi.org.pl/ i w panelu „ELEKTRONICZNA WYSYŁKA” wczytać pliki, a następnie kliknąć „WYŚLIJ DO NCN”).

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Wniosek musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym rektora, w związku z czym termin wewnętrzny na złożenie dokumentów w BOB upływa 30 czerwca br.!

Wnioski należy składać do MNiSW w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2019 r. – decyduje data urzędowego potwierdzenia przedłożenia wniosku, wydawanego automatycznie przez system ePUAP.

Wniosek może złożyć publiczna uczelnia akademicka, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.

Uczelnia, która złożyła w 2018 roku wniosek o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, może złożyć do MNiSW:

 • podanie o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku.

Jeśli wniosek został złożony przez konsorcjum naukowe, podanie składa jedna uczelnia, która tworzyła to konsorcjum, upoważniona przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum.

albo

 • do 8 lipca 2019 wniosek o wpisanie strategicznej infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Uczelnia, która złożyła kwestionariusz ewaluacyjny w ramach okresowego przeglądu przedsięwzięć w ramach tego programu w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r., może złożyć do MNiSW wniosek o wpisanie strategicznej infrastruktury, której dotyczy kwestionariusz ewaluacyjny, na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do komunikatu.

W przypadku gdy kwestionariusz ewaluacyjny został złożony przez konsorcjum naukowe, wniosek składa jeden podmiot, upoważniony przez pozostałe podmioty tworzące konsorcjum.

Zgodnie z Ustawą przy ocenie wniosków uwzględnia się:

 • unikatowość infrastruktury w skali krajowej i międzynarodowej;
 • zgodność celów i założeń infrastruktury z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji;
 • potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy;
 • stopień zainteresowania infrastrukturą ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowego i przedsiębiorców;
 • zasadność kosztów związanych z infrastrukturą;
 • możliwość powstania infrastruktury w perspektywie krótko- i średniookresowej;
 • perspektywę powstania infrastruktury we współpracy międzynarodowej.

Informacji w sprawie naboru wniosków o wpisanie przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej udzielają pracownicy Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Marta Tarnogrodzka (tel.: 22 52 92 312, email: marta.tarnogrodzka@nauka.gov.pl) oraz p. Jagienka Chapanionek (tel.: 22 52 92 270, email: jagienka.chapanionek@nauka.gov.pl).

Pliki:

 

 

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/polska-mapa-drogowa-infrastruktury-badawczej/

FNP – instrukcja do umowy

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy procedurę dotyczącą postępowania z umowami START FNP.

 • FNP przesyła do stypendysty umowę

Stypendysta:

 • uzupełnia umowę
 • podpisuje wszystkie egzemplarze umowy
 • daje do podpisu władzom Jednostki (np. Dziekanowi/Prodziekanowi Wydziału)

Następnie Stypendysta przynosi 3 egzemplarze podpisanej przez siebie i władze Jednostki umowy do BOB w celu naniesienia podpisu dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora ds. naukowych (upoważnienie ZPR-015-0-158/2016)

Biuro Obsługi Badań zawozi umowę do FNP.

 

OPUS 17, PRELUDIUM 17 – procedura składania wniosków na UW

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy procedurę składania wniosków Opus 17 i Preludium 17:

 1. Aby przygotować wniosek należy się zalogować do systemu http://osf.opi.org.pl.
 2. Gdy wniosek jest kompletny proszę na górnym pasku kliknąć w przycisk ZABLOKUJ DO NCN
 3. W menu po lewej stronie na samej górze pojawi się napis Elektroniczna wysyłka. W sekcji tej należy pobrać z systemu spersonalizowane „Potwierdzenia”,

Obieg dokumentów na UW:

Papierową wersję wydruku wniosku (1 egz), podpisaną przez Kierownika Państwa Jednostki i Pełnomocnika Kwestora, należy złożyć do BOB UW
Wniosek należy wydrukować POMIJAJĄC sekcje:

 • OPIS SKRÓCONY
 • OPIS SZCZEGÓŁOWY
 • STRESZCZENIE POPULARNONAUKOWE
Do wniosku należy dołączyć wydrukowany z systemu z sekcji „Elektroniczna wysyłka” drukPotwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” – ten dokument podpisuje dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor ds. naukowych
Następnie skan podpisanego przez prorektora załącznika „Potwierdzenie złożenia wniosku – podmiot” zostanie wysłany na adres e-mailowy podany przez Państwa w sekcji KIEROWNIK (PI). Skan należy załączyć do wniosku w systemie OSF w sekcji Elektroniczna wysyłka.
Proszę pamiętać o wysłaniu wniosku w systemie OSF PO UZYSKANIU PODPISÓW (przycisk Wyślij do NCN w sekcji Elektroniczna wysyłka)

 

Instrukcje NCN składania wniosków w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17

Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2019 r.:

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
7 czerwca w BOB
17 czerwca 2019 w NCN

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-06-04-instrukcje-opus17-preludium17