Lider – XI edycja konkursu NCBR

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków aplikacyjnych w ramach XI edycji Programu LIDER.
Generator wniosków jest dostępny w systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl 

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI, w okresie od 16 stycznia 2020r. do 16 marca 2020r. do godziny 16:15.

Do Biura Obsługi Badań należy złożyć wydrukowany wniosek, podpisany przez Dziekana i Pełnomocnika Kwestora do 9 marca 2020 r.


LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

 1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
 3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Dokumenty Programu LIDER (regulamin konkursu wraz z załącznikami) dostępne są w zakładce „Materiały do pobrania”.

Termin naboru wniosków: 16.01.2020 r. – 16.03.2020 r.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać w systemie informatycznym do godziny 16:15 w dniu zamknięcia naboru.

Uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej NCBR – LIDER XI. Wkrótce zostanie Państwu udostępniony generator w systemie informatycznym, za pomocą którego będą składane wnioski o dofinansowanie. Jednocześnie informujemy, że ostateczny kształt wniosku o dofinansowanie może różnić się od przedstawionego w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu, gdyż w chwili obecnej trwają prace nad systemem informatycznym.

Pytania dotyczące naboru w XI edycji Programu LIDER prosimy kierować wyłącznie na adres: lider-at-ncbr.gov.pl 

Spotkania informacyjne WIB – luty 2020 – Kraków, Warszawa, Łódź, Gliwice, Wrocław, Szczecin

W związku z zaawansowanym stanem prac związanych z uruchomieniem konkursu na zespoły badawcze w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy (WIB), którego podmiotem zarządzającym jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu, zapraszamy na spotkania informacyjne dot. zasad aplikowania o środki w programie WIB.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego poniżej na adres wib@port.org.pl.

Liczba miejsc na spotkaniach jest ograniczona, o uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniając formularz, mają Państwo także możliwość zgłoszenia się na indywidualne konsultacje,które są planowane w godz. 12:00-14:00. Czas trwania konsultacji dla jednej grupy/naukowca: maks. 15 min. W przypadku większej liczby zainteresowanych zostanie ustalony ich szczegółowy harmonogram.

Agendę spotkań informacyjnych znajdą Państwo TUTAJ.

Spotkania odbędą się w godzinach 10:00-12:00 w następujących lokalizacjach i terminach:

Termin spotkania Miejsce Forma rejestracji Zakończenie rejestracji
18.02.2020 Kraków
Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET)
ul. Bobrzyńskiego 14, Life Science Park, budynek A Sala Ateńska (parter)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 12.02.2020
19.02.2020 Warszawa
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Aula im. Tadeusza Koszarowskiego, Centrum Edukacyjno-Konferencyjne ,
ul. Roentgena 5 (wejście G)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 13.02.2020
20.02.2020 Łódź
Centrum Informacyjno – Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego,
ul. Muszyńskiego 2
sala Patio, I piętro
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 14.02.2020
24.02.2020 Gliwice
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice,
Aula im. J. Święckiego (I piętro)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 18.02.2020
25.02.2020 Wrocław 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk,
ul. Rudolfa Weigla 12, sala 138
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 19.02.2020
27.02.2020 Szczecin
Pomorski Uniwersytet Medyczny,

ul. Rybacka 1, 70-200 Szczecin, Sala Rad Wydziałów (s. 109)
Przesłanie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem poczty e-mail: wib@port.org.plPobierz formularz 20.02.2020

 

Wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

Od 4 czerwca do 8 lipca 2019 r. MNiSW prowadziło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Łącznie rozpatrzono 146 wniosków.

Wnioski oceniał zespół doradczy powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwóch ekspertów zewnętrznych, w tym jeden zagraniczny.

Po zakończonej ocenie wniosków, zespół doradczy przedłożył Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje w sprawie wpisania strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Rekomendacje przewidywały umieszczenie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej 65 najwyżej ocenionych przedsięwzięć.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychylił się do rekomendacji zespołu.

Jednocześnie, mając na uwadze istniejące zobowiązania międzynarodowe rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o umieszczeniu na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej dodatkowych pięciu infrastruktur badawczych, które nie uzyskały pozytywnej rekomendacji zespołu.

Te infrastruktury to:

 1. CLARIN – Wspólne zasoby język i infrastruktura technologiczna;
 2. Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL;
 3. FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami;
 4. Infrastruktura obrazowania biologicznego i bio-medycznego – Bio-Imaging Poland (BIPol);
 5. POL-OPENSCREEN – Polska Platforma Infrastruktury Skriningowej dla Chemii Biologicznej.

Łącznie na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej umieszczono zatem 70 strategicznych infrastruktur badawczych.

 • Z dokumentem można zapoznać się tutaj.

Wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o wpis strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej otrzymają do końca lutego 2020 r. formalną decyzję w sprawie wpisu bądź odmowy wpisu zgłaszanej infrastruktury na Mapę.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wyniki-naboru-wnioskow-o-wpisanie-strategicznej-infrastruktury-badawczej-na-polska-mape-infrastruktury-badawczej

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna dla doktorantów UW

Na prośbę Wydziału Prawa i Administracji UW przekazujemy Państwu informację na temat rozpoczęcia naboru do drugiej tury rekrutacji do programu PROM – międzynarodowej wymiany stypendialnej finansowanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Rozpoczęliśmy drugą turę rekrutacji dla doktorantek i doktorantów UW, która potrwa do 31 stycznia 2020 r. W ramach programu 28 doktorantek lub doktorantów otrzyma finansowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Aplikacje należy składać elektronicznie na adres: prom@wpia.uw.edu.pl

Zapraszam do zapoznania się z załączoną broszurą. Informacje dotyczące programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Program jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich wszystkich jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy zobowiązani jeśli udostępnią Państwo informację o programie w Państwa mediach społecznościowych, na stronie internetowej Biura Obsługi Badań oraz poprzez dostępne kanały komunikacji z doktorantkami i doktorantami UW.

Osoba do kontaktu:

Olga Cabak

PROM
International scholarship exchange
of PhD candidates and academic staff
e-mail: prom@wpia.uw.edu.pl

Polish Research Centre
for Law and Economy of China
中国法律与经济波兰研究中心

Faculty of Law and Administration
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland

 

Spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej”.

W dniu 04 lutego 2020r. na Wydziale Fizyki w sali 0.03 w godzinach od 10:00 do 13:10 odbędzie się spotkanie „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej„.

Osoby zainteresowane zapraszamy do rejestracji poprzez formularz oraz zapoznanie się z programem szkolenia.

Poniżej link do formularza rejestracyjnego oraz plan spotkania:

Miejsce wydarzenia: Wydział Fizyku UW, ul. Pasteura 5, Warszawa, Sala: 0.03

Program spotkania:

10.00 – 10.30
Spotkanie władz Uczelni i władz Wydziału z Dyrektorem NAWA – Łukaszem Wojdygą

10.00 – 10.30
Rejestracja uczestników spotkania

10.30 – 10.45
Otwarcie spotkania
Władze Uniwersytetu Warszawskiego i Władze Wydziału Fizyki
Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

10.45 – 11.30
Programy skierowane do kadry naukowej
Pion Programów dla Naukowców
Polskie Powroty
Program im. Ulama
Program im. Bekkera
Program im. Walczaka
Współpraca i wymiana międzynarodowa
PYTANIA

11.30 – 11.45
Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą
Pion Komunikacji i Promocji, NAWA
Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia

11.45 – 12:15
PRZERWA KAWOWA

12.15 – 13.00
Programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych
Pionu Programów dla Instytucji
Promocja Zagraniczna
Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
Welcome to Poland
Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej
STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich
KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia
PYTANIA

13.00 – 13:10
Zakończenie i podsumowanie

Nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020 za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

Wniosek składa się do Prezesa Rady Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

Prezentacje z warsztatów NCN dot. projektów badawczych – wnioski, umowy, wynagrodzenia, finanse, raporty itp.

Narodowe Centrum Nauki regularnie prowadzi szkolenia, których celem jest:

 • omówienie zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego, od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego;
 • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

 • PREZENTACJA 6 – ZMIANY W PROJEKTACH
  Jak dokonać zmiany np. jednostki realizującej projekt, składu osobowego, okresu realizacji projektu, kosztorysu, zmian o charakterze merytorycznym (opisy projektu, harmonogram / plan badań) itp.
 • PREZENTACJA 8 – RAPORTY KOŃCOWE
  Jak pozytywnie rozliczyć projekt, sprawozdanie merytoryczne, wykazy publikacji i spełnienie warunku dot. wydania publikacji w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym itp.

 

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/warsztaty-ncn

Diamentowy Grant – procedura składania wniosków 2020

Termin składania wniosków:
15 stycznia 2020 w BOB
27 stycznia 2020, 23:59 – w MNiSW


Wnioski do „DIAMENTOWEGO GRANTU” składają Państwo do BOB:

w formie elektronicznej (pełny wniosek) na adres: bob@adm.uw.edu.pl

W tytule e-maila prosimy o wpisanie tematu DIAMENTOWY GRANT

oraz
wydruk papierowej wersji do ministerstwa (1-strona) z podpisami władz Wydziału – dziekan/dyrektor lub jeden z prodziekanów oraz pełnomocnika kwestora na wydziale.

Wnioski są przekazywane przez BOB UW do podpisów:

 • Kwestora UW
  oraz
 • Rektora

Jako kierownika jednostki we wniosku proszę wpisywać dr hab. Macieja Duszczyka, Prorektora.

DO KONKURSU NIE MOGĄ APLIKOWAĆ STUDENCI BĘDĄCY NA 5-TYM ROKU STUDIÓW JEDNOLITYCH TRWAJĄCYCH PIĘĆ LAT.

Osoby do kontaktu:

Umowy NCN

Procedura krok po kroku:

Wejdź do OSF  – WNIOSKI – kliknij w przyjęty do realizacji wniosek:

printscreen - Umowa w OSF

printscreen – Umowa w OSF

 

Po zamknięciu umowy proszę

 • pobrać z systemu OSF elektroniczną wersję UMOWY i
 • zapisać na swoim komputerze
  • Przydatne informacje:
   Numer konta dla projektów badawczych z NCN: 52 1240 6292 1111 0010 5730 5386, (Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

Teraz trzeba nanieść podpis elektroniczny w formacie PAdES:

lub


Podpisany podpisem elektronicznym plik (nie skan, nie scalony z innymi załącznikami dokument) należy przesłać e-mailowo do Biura Obsługi Badań – http://bob.uw.edu.pl/kontakt/

Jednocześnie prosimy o uzyskanie podpisów Kierownika Jednostki i Pełnomocnika Kwestora.
⇒ Jeśli Dziekan/Kierownik Jednostki ma podpis elektroniczny, podpisuje umowę na 1-wszej stronie.
⇒ Jeśli nie ma podpisu elektronicznego – prosimy o załączenie skanu podpisanej przez niego 1-wszej strony umowy lub po przesłanie e-maila, w którym Dziekan/Kierownik Jednostki wyraża zgodę na realizację projektu.
Pełnomocnik Kwestora podpisuje się pod kosztorysem i odsyła Państwu skan.

Umowa zostanie podpisana podpisem elektronicznym przez Rektora po otrzymaniu przez BOB wymaganych zgód Wydziału/Jednostki.


Podpisana przez Rektora wersja elektroniczna UMOWY zostanie przesłana przez BOB poprzez platformę teleinformatyczną ePUAP do NCN, a potwierdzenie prześlemy na adres e-mail.

Jeżeli do umowy dołączacie Państwo pismo w sprawie terminu rozpoczęcia projektu, procedura jest podobna do podanej powyżej. Kierownik projektu:

 • podpisuje pdf pisma podpisem kwalifikowalnym i przesyła e-mailowo do BOB wraz z podpisana przez siebie umową