Zespół wspierający parametryzację w UW

 Strona archiwalna – dot. parametryzacji 2017!

Zespół wspierający parametryzację w UWInformujemy, że pomocy w zakresie sprawozdawania „Praktycznych efektów badań naukowych lub prac rozwojowych […] do Ankiety jednostki, szczególnie dotyczącej Karty wdrożenia produktu (doc) Karty aplikacji produktu (doc) udziela Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT)

Osobą odpowiedzialną za ww. wsparcie jest Pani dr Małgorzata Roge-Wiśniewska,
tel.: +48 609 571 933; e-mail: mrw@uw.edu.pl.


UWAGA: Informacja nt. składania do MNiSW oświadczeń na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje wykorzystanie alternatywnych dróg doręczania oświadczenia.

Dopuszcza się, aby ze względu na wskazane problemy techniczne, sposób składania ww. oświadczeń uległ rozszerzeniu.

Alternatywnym sposobem skutecznego dostarczenia oświadczenia jest jego przesyłanie drogą mailową z jednoczesnym opatrzeniem stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy na wyodrębnioną skrzynkę mailowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bądź skorzystanie z tradycyjnej drogi pocztowej w przypadku braku podpisu  kwalifikowanego i przesłanie podpisanego oświadczenia w postaci papierowej.

Szczegóły: http://bob.uw.edu.pl/uwaga-informacja-nt-skladania-do-mnisw-oswiadczen-na-potrzeby-kompleksowej-oceny-jednostek-naukowych/PARAMETRYZACJA: Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie

NOWY TERMIN: 21 kwietnia 2017

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat w sprawie ogłoszenia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

 • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
 • oraz informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności

– ulega przedłużeniu do 21 kwietnia 2017 r.


Ważny komunikat POL-on z 28.02.17 17:00 :

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami dotyczącymi konieczności podawania do celów parametryzacji informacji o obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej dominującej w działalności naukowej pracownika jednostki, uprzejmie informujemy, że KEJN i MNISW wymagają literalnego przestrzegania zapisów rozporządzenia. Czytaj dalej: https://www.polon.nauka.gov.pl/aktualnosci


SZKOLENIE Ankieta jednostki w Systemie POL-on i PBN. Obsługa informatyczna i migracja danych w kontekście oceny parametrycznej
16.02.2017
Prelegent: dr Wojciech Majkowski

Prezentacja – w celu otrzymania prezentacji pana dr. Majkowskiego uprzejmie prosimy o mail na adres: beatabest@adm.uw.edu.pl

Załączniki:


Filmy szkoleniowe dot.ankiety udostępnione na stronie POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/filmy-szkolenioweWyjaśnienia dla pracowników: oświadczenia i dziedzina wiodąca:

♦ Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

♦ Dziedzina wiodąca


Co to jest parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych?

– jest to kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. W wyniku oceny, jednostki naukowe będą klasyfikowane do jednej z czterech kategorii:

A+ – poziom wiodący w skali kraju,
A – poziom bardzo dobry,
B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz
C – poziom niezadowalający

http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/

*****
Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

Kryterium I – osiągnięcia naukowe i twórcze

 • Publikacje naukowe w czasopismach, monografie
 • Działalność innowacyjna ( w tym m.in.: patenty, wdrożenia po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku – nowy parametr), prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy
 • Dzieła architektoniczne lub wzornicze

Kryterium II – potencjał naukowy

 • Posiadane uprawnienia
 • Rozwój kadry naukowej
 • Mobilność naukowców
 • Inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki
 • Baza laboratoryjna
 • Projekty międzynarodowe i krajowe obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe

Kryterium III – materialne efekty działalności naukowej

 • Efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Wdrożenia poza jednostką wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Wdrożenia w jednostce wyników badań lub prac rozwojowych
 • Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

Kryterium IV – pozostałe efekty działalności naukowej

 • Efekty badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym
 • Osiągnięcia świadczące o pozycji międzynarodowej jednostki na tle GWO (projekty międzynarodowe, posiadanie logo HR Excellence in Research)
 • Organizacja/współorganizacja międzynarodowych konferencji, upowszechnianie wiedzy, w tym organizacja festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki

Kryterium

Nauki humanistyczne i społeczne

Nauki o życiu

Nauki ścisłe i inż.

Nauki o sztuce i twórczości art.

Osiągnięcia naukowe i twórcze
65 65 65 65
Potencjał naukowy
15 10 10 15
Praktyczne efekty działalności naukowej i art.
5 15 15 5
Pozostałe efekty działalności naukowej i art.
15 10 10 15