Zespół wspierający parametryzację w UW

 Zespół wspierający parametryzację w UWInformujemy, że pomocy w zakresie sprawozdawania „Praktycznych efektów badań naukowych lub prac rozwojowych […] do Ankiety jednostki, szczególnie dotyczącej Karty wdrożenia produktu (doc) Karty aplikacji produktu (doc) udziela Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT)

Osobą odpowiedzialną za ww. wsparcie jest Pani dr Małgorzata Roge-Wiśniewska,
tel.: +48 609 571 933; e-mail: mrw@uw.edu.pl.PARAMETRYZACJA: Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie

NOWY TERMIN: 21 kwietnia

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat w sprawie ogłoszenia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

Termin składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

 • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
 • oraz informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności

– ulega przedłużeniu do 21 kwietnia 2017 r.


Ważny komunikat POL-on z 28.02.17 17:00 :

Szanowni Państwo,
w związku z pytaniami dotyczącymi konieczności podawania do celów parametryzacji informacji o obszarze wiedzy, dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej dominującej w działalności naukowej pracownika jednostki, uprzejmie informujemy, że KEJN i MNISW wymagają literalnego przestrzegania zapisów rozporządzenia. Czytaj dalej: https://www.polon.nauka.gov.pl/aktualnosci


SZKOLENIE Ankieta jednostki w Systemie POL-on i PBN. Obsługa informatyczna i migracja danych w kontekście oceny parametrycznej
16.02.2017
Prelegent: dr Wojciech Majkowski

Prezentacja – w celu otrzymania prezentacji pana dr. Majkowskiego uprzejmie prosimy o mail na adres: beatabest@adm.uw.edu.pl

Załączniki:


Filmy szkoleniowe dot.ankiety udostępnione na stronie POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/filmy-szkolenioweWyjaśnienia dla pracowników: oświadczenia i dziedzina wiodąca:

♦ Oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych

♦ Dziedzina wiodąca


Co to jest parametryzacja i kategoryzacja jednostek naukowych?

– jest to kompleksowa ocena jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, jest przeprowadzana na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a także oceny znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju. W wyniku oceny, jednostki naukowe będą klasyfikowane do jednej z czterech kategorii:

A+ – poziom wiodący w skali kraju,
A – poziom bardzo dobry,
B – poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej oraz
C – poziom niezadowalający

http://www.nauka.gov.pl/komitet-ewaluacji-jednostek-naukowych-main/

*****
Zespoły ewaluacji przyznają jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

Kryterium I – osiągnięcia naukowe i twórcze

 • Publikacje naukowe w czasopismach, monografie
 • Działalność innowacyjna ( w tym m.in.: patenty, wdrożenia po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku – nowy parametr), prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy
 • Dzieła architektoniczne lub wzornicze

Kryterium II – potencjał naukowy

 • Posiadane uprawnienia
 • Rozwój kadry naukowej
 • Mobilność naukowców
 • Inne osiągnięcia świadczące o potencjale naukowym jednostki
 • Baza laboratoryjna
 • Projekty międzynarodowe i krajowe obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe

Kryterium III – materialne efekty działalności naukowej

 • Efekty finansowe działalności naukowej i innowacyjnej
 • Komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Wdrożenia poza jednostką wyników badań naukowych lub prac rozwojowych
 • Wdrożenia w jednostce wyników badań lub prac rozwojowych
 • Aplikacje wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

Kryterium IV – pozostałe efekty działalności naukowej

 • Efekty badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym
 • Osiągnięcia świadczące o pozycji międzynarodowej jednostki na tle GWO (projekty międzynarodowe, posiadanie logo HR Excellence in Research)
 • Organizacja/współorganizacja międzynarodowych konferencji, upowszechnianie wiedzy, w tym organizacja festiwali nauki i innych form promocji i popularyzowania nauki

Kryterium

Nauki humanistyczne i społeczne

Nauki o życiu

Nauki ścisłe i inż.

Nauki o sztuce i twórczości art.

Osiągnięcia naukowe i twórcze
65 65 65 65
Potencjał naukowy
15 10 10 15
Praktyczne efekty działalności naukowej i art.
5 15 15 5
Pozostałe efekty działalności naukowej i art.
15 10 10 15