Nabór wniosków do Programu Ministra „Doskonała nauka”

Przedmiot programu:

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 

Program składa się z modułów:

 1.  „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych .Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 400 000 zł .
 1. „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 15 000 do 80 000 zł.
  UWAGA: Ministerstwo wymaga, aby do wniosku w module „Wsparcie monografii naukowych” jako załącznik w systemie OSF dodać:
  • 1 recenzję samodzielnego pracownika naukowego
  • elektroniczny zapis tekstu monografii (pdf)

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach każdego z modułów.

Termin składania wniosków do MNiSW od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać:

 • moduł „Wsparcie konferencji naukowych” – tytuł konferencji, termin realizacji projektu, kwotę wnioskowaną z uwzględnieniem wkładu własnego , rodzaj planowanych kosztów, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, zasięg oddziaływania projektu , zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10 % kosztów przedsięwzięcia.
 • moduł „Wsparcie monografii naukowych – opis merytoryczny projektu, konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, planowane koszty z uwzględnieniem wkładu własnego, nowatorski charakter tematyki monografii naukowej, znaczenie monografii dla rozwoju danej dziedziny nauki w kraju lub za granica , miejsce i formę udostępnienia, zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek do  każdego modułu.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

 

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-28-sierpnia-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doskonala-nauka-i-naborze-wnioskow.html

Nabór wniosków do Programu Ministra „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Przedmiot programu :

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego.

W ramach modułu: Popularyzacja nauki i promocja sportu – wspierana jest realizacja projektów polegających na popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacja przedsięwzięć ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej, organizacja przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie tradycji społeczności akademickiej, organizacja przedsięwzięć promujących i wspierających sport akademicki. Wysokość środków finansowych w ramach projektu wynosi od 20 000 do 1 000 000 zł.

Wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 5 wniosków w ramach modułu.

Termin składania wniosków do MNiSW będzie trwał od 12 listopada do 5 grudnia 2019 r., do godz. 16.00 .

Sposób składania wniosków:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wymaga złożenia wniosku w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz częścią A wniosku z danymi wnioskodawcy, na skrzynkę podawczą ministra, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wewnętrzna procedura składania wniosków:

W terminie do 15 listopada br. do godz. 16:00 do sekretariatu Biura Obsługi Badań należy złożyć propozycję wniosku podpisaną przez Kierownika Jednostki i pełnomocnika Kwestora.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wniosek powinien zawierać :

 • tytuł projektu,
 • termin realizacji,
 • kwotę wnioskowana z uwzględnieniem wkładu własnego,
 • rodzaj planowanych kosztów,
 • konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu, merytoryczne uzasadnienie realizacji projektu, znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu, zasięg oddziaływania projektu, skala oddziaływania projektu,
 • zobowiązanie jednostki do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.

Wydział/Jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Wyboru wniosków do złożenia przez Uniwersytet Warszawski dokona komisja pod przewodnictwem Prorektora ds. naukowych w terminie do 22 listopada br.

Wydział/Jednostka, która uzyska zgodę komisji na złożenie wniosku, zostanie poinformowana przez Biuro Obsługi Badań i poproszona o wypełnienie wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Kontakt w sprawie wniosków:

Patrz również: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-3-lipca-2019-r-o-ustanowieniu-programu-spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki-i-naborze-wnioskow.html

Stypendia naukowe w projektach badawczych NCN oraz stypendia doktorskie i inne środki finansowe w ramach konkursu ETIUDA wolne od podatku w latach 2019-2020

Informujemy, że w dniu 17 października 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (Dz. U. 2019 poz. 1982). Rozporządzenie podpisane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju obowiązuje od dnia 18 października 2019 r. i obejmuje dochody (przychody) uzyskane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru podatku dotyczy:

 1. stypendiów doktorskich i innych środków finansowych przyznanych w ramach konkursu ETIUDA,
 2. stypendiów naukowych przyznanych i wypłacanych w projektach badawczych we wszystkich konkursach Narodowego Centrum Nauki, w których możliwe jest zaplanowanie i wypłacanie takich stypendiów (OPUS, SONATA, SONATA BIS, MAESTRO, SYMFONIA, DIOSCURI, konkursy międzynarodowe dwu- lub wielostronne).

W ocenie Centrum, rozporządzenie daje stypendystom możliwość odzyskania ewentualnych zaliczek pobranych od stypendiów w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia. W celu uzyskania informacji co do sposobu postępowania zmierzającego do odzyskania zaliczek, stypendyści powinni się jednak zwracać do odpowiednich organów podatkowych. Narodowe Centrum Nauki nie będzie w tej kwestii udzielać informacji.


W związku z wejściem w życie w dniu 1 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.) (dalej Ustawa 2.0.) i innych aktów prawnych reformujących system szkolnictwa wyższego, zmianie uległy m.in. przepisy podatkowe dotyczące stypendiów naukowych przyznawanych w ramach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki projektów badawczych.

W ramach przepisu art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r. wolne od podatku były stypendia naukowe i stypendia za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

To właśnie do określonej powyższym przepisem kategorii zaliczały się stypendia naukowe przyznawane w ramach realizowanych projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, między innymi w konkursach OPUS, MAESTRO czy SONATA BIS.

Jednakże z dniem wejścia w życie Ustawy 2.0, a przede wszystkim ustawy wprowadzającej jej przepisy tj. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 ze zm.) obowiązywać zaczął art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w nowym brzmieniu, który w ocenie Narodowego Centrum Nauki nie daje podstaw do zwolnienia od podatku dochodowego stypendiów przyznawanych w ramach projektów finansowanych przez Centrum.

Jednakże wspomniana wyżej ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. wprowadzająca przepisy Ustawy 2.0 w art. 330 stanowi również, że stypendia, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, otrzymane po wejściu w życie Ustawy 2.0 (a więc po dniu 1 października 2018 r.), są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 61 ustawy o podatku od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r.

Powyższe oznacza, że wszelkie stypendia naukowe przyznane przed dniem 1 października 2018 r. w projektach finansowanych przez NCN, zgodnie ze stosownymi regulaminami przyznawania stypendiów naukowych, będą na podstawie wskazanego wyżej przepisu wolne od podatku, niezależnie od faktu, że stypendia te będą wypłacane już po wejściu w życie Ustawy 2.0.

Jak wcześniej informowało już Narodowe Centrum Nauki, w związku ze zmianą art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podjęte zostały działania zmierzające do wejścia w życie przepisów pozwalających na niepobieranie podatku dochodowego z tytułu ww. stypendiów. W wyniku wielomiesięcznych prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, w dniu 14 października 2019 r. Minister Finansów Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Jednocześnie informujemy, że Narodowe Centrum Nauki nadal czyni starania, aby przedmiotową kwestię rozwiązać w sposób systemowy poprzez odpowiednie zmiany w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-23-zwolnienie-z-podatku-srodki-ncn

UWAGA – nowe rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatków od stypendiów NCN

Sposób wysyłki wniosków SPUB

ZAZNACZAMY PAPIEROWO


Uprzejmie informujemy, że termin wewnętrzny składania wniosków na SPUB i SPUBi
upływa 25 października br.

Absolutny deadline to 28 października
ze względu na utrudnienia spowodowane przez okres przedświąteczny)

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą składane wnioski w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Badań należy złożyć:

 • wniosek /1 egz./ z systemu OSF do podpisu Rektora i Kwestora
 • wniosek /1 egz./ – wydruk „aktualny stan wniosku” z podpisem Dziekana/Prodziekana i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

W systemie OSF do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla Z-cy Kwestora i Prorektora.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego/specjalnej infrastruktury informatycznej, wnioski składa się w systemie teleinformatycznym – w systemie OSF.

Na rok 2020 wnioski składane będą do 31 października 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wzor-wniosku-roboczy–rozporzadzenie-dotyczace-spub

UWAGA – nowe rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatków od stypendiów NCN

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)
z dnia 14 października 2019 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu otrzymania przez podatników tego podatku:

 1. stypendiów, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), i innych środków finansowych przyznanych w konkursach na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
 2. stypendiów naukowych przyznanych ze środków projektów badawczych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. a-c i lit. e, pkt 4 i 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę Narodowego Centrum Nauki – w zakresie, w jakim nie są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.3)) oraz art. 21 ust. 1 pkt 39 tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 października 2018 r., w związku z art. 330 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

§ 2.

Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński

________________________________________
1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818 i 1978.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835 i 1978.

Patrz również: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1982

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Informujemy, że nabór wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH został przedłużony do 30 listopada 2019 r.

Termin składania wniosków w BOB upływa 18 listopada 2019

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/zmiana-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-konkursach-nprh

NPRH

Nabór wniosków w ramach NPRH w 2019

Termin składania wniosków do konkursów w modułach Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 i Fundamenty  w ramach NPRH upływa:

21 listopada w BOB,

30 listopada 2019 w MNiSW

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Tekstowe i nietekstowe dokumenty osobiste (np. listy, dzienniki, diariusze, relacje, wspomnienia, nagrania, etc.),
 • Dziedzictwo kulturowe ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych,
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie Kultura polska i jej recepcja poza granicami kraju.

Uniwersalia:

 • „Uniwersalia 2.1” – przedstawienie:
  • projektu obejmującego przekład na język kongresowy: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub rosyjski wraz z publikacją klasycznego lub nowego dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, będącego monografią naukową albo polskojęzycznym tematycznym numerem czasopisma, w celu jego udostępnienia odbiorcom zagranicznym, o ile to dzieło nie zostało wcześniej opublikowane w innym języku kongresowym,
  • listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego zawierającego deklarację opublikowania przekładu po zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w NPRH,
 • „Uniwersalia 2.2” – przedstawienie projektu obejmującego przekład na język polski dzieła należącego do najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki (np. utworu literackiego lub tekstu źródłowego), w tym pierwszy polski przekład z języka oryginału oraz pierwszą w Polsce publikację manuskryptu napisanego pierwotnie w języku obcym zawierającą pierwszy polski przekład z języka oryginału lub nowy przekład z języka oryginału, który zostanie opatrzony naukowym opracowaniem tekstu, jego historii i dotychczasowej recepcji oraz
  analizą treści, a w szczególności rozbudowanym aparatem krytycznym: filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym i analitycznym;
 • W ramach modułu „Fundamenty” – przedstawienie projektu dotyczącego tematu badawczego, w szczególności:
  a) przyczyniającego się do powstania syntetycznych opracowań problematyki wskazanej w temacie badawczym,
  b) podejmującego problematykę wskazaną w temacie badawczym w różnych dziedzinach nauki lub w różnych dyscyplinach naukowych,
  c) prezentującego w sposób nowatorski uzyskane wyniki badań naukowych i zdobytą wiedzę w zakresie problematyki wskazanej w temacie badawczym,
  d) upowszechniającego problematykę wskazaną w temacie badawczym w sposób nowatorski i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych;
  4) w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe”, podmodułu „Uniwersalia 2.2” i modułu „Fundamenty”– przedstawienie oceny możliwości wpływu realizacji projektu na rozwój
  młodych naukowców.

Wskazówki:

W sekcji Informacje o wnioskodawcy

Czy wnioskodawca jest jednostką organizacyjną działającą na rzecz upowszechniania nauki? Nie

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4

NCN informuje, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursach MAESTRO 11, SONATA BIS 9, UWERTURA 4 ogłoszonych 15 czerwca 2019 r., zaplanowano w następujących terminach:

 • MAESTRO 11 – dla wszystkich dziedzin nauk: 29-30 stycznia 2020 r.
 • UWERTURA 4 – dla wszystkich dziedzin nauk: 31 stycznia 2020 r.
 • SONATA BIS 9 – dla wszystkich dziedzin nauk: 3-4 lutego 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z wnioskodawcą, do wyboru w języku polskim lub angielskim w konkursie SONATA BIS oraz wyłącznie w języku angielskim w konkursach UWERTURA i MAESTRO. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-11-terminy-rozmow-maestro11-sonatabis9-uwertura4

Ogłoszono wyniki konkursu „DIALOG”

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych w ramach programu pn. „DIALOG” (pełna lista projektów poniżej).

Ponadto, informujemy, że w terminie wskazanym w cz. IV ust. 20 Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „DIALOG”, podmiot, któremu przyznano środki finansowe, składa w urzędzie obsługującym ministra 3 egzemplarze podpisanej przez upoważnione osoby umowy (https://www.gov.pl/web/nauka/dialog) o realizację projektu, zawierającej harmonogram realizacji projektu wraz z kosztorysem w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o wysokości przyznanych środków finansowych. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w cz. IV ust. 20 uznaje się za rezygnację przez podmiot z zawarcia umowy i z przyznanych środków finansowych.

Materiały

Lista zatwierdzonych projektów do finansowania w ramach trzeciego cyklu oceny programu „DIALOG”

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-wynikow-konkursu-ogloszonego-w-ramach-programu-pn-dialog

Szkolenie „Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020” (POL-on 2.0 i powiązane)

Biuro Obsługi Badań serdecznie zaprasza Pracowników UW na szkolenie pt.: „Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2017-2020”. Podczas szkolenia omówione będą m. in. podstawy prawne w przedmiocie ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinach (Ustawa 2.0; akty wykonawcze – rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty i wykazy MNiSW), obowiązki sprawozdawcze raportowane w Systemie POL-on na potrzeby ewaluacji (w szczególności z uwzględnieniem zmian i nowego zakresu danych, sposobów nowego uwierzytelniania i powiązywania kont PBN, POL-on i ORCID).

Termin szkolenia: 5 listopada 2019 (wtorek)
Godz. 10.00-15.00
Miejsce: Pałac Kazimierzowski, Sala im. Brudzińskiego

Szkolenie poprowadzi dr Wojciech Majkowski

PROGRAM

9:30 Rejestracja
10:00 – 12:30 Podstawy prawne (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty, międzynarodowe bazy danych a wykazy czasopism i wydawnictw).

Przygotowanie podmiotu do ewaluacji.

Ogólne wymagania formalne i terminarz sprawozdawczy.

Polska Bibliografia Naukowa 2.0:

 • nowy komponent logowania;
 • nowa funkcjonalność rejestracji konta w PBN poprzez numer ORCID;
 • nowe pola na formularzach dodawania monografii, redakcji; rozdziałów, artykułów i materiałów konferencyjnych;
 • aktualna specyfikacja importu publikacji do PBN w formacie xml oraz schematy xsd i xls.

Zasady uwzględniania osiągnięć naukowych w ewaluacji.

Liczba „N”.

12:30 – 13:00 Przerwa
13:00 – 15:00 Zasady punktacji publikacji naukowych.

Sloty publikacyjne, w tym zasady zmniejszania sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych – przykłady.

Jednostkowy udział (wypełnienie części slotu) autora w publikacji naukowej oraz wartość punktowa udziału jednostkowego – przykłady.

Patenty i prawa ochronne.

Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, w tym projekty B+R, przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz przychody z tytułu świadczonych usług badawczych  na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Liczba miejsc ograniczona!


Wnioski SPUB (na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej)

Uprzejmie informujemy, że termin wewnętrzny składania wniosków na SPUB i SPUBi
upływa 25 października br.

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą składane wnioski w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Badań należy złożyć:

 • wniosek /1 egz./ z systemu OSF do podpisu Rektora i Kwestora
 • wniosek /1 egz./ –  wydruk „aktualny stan wniosku” z podpisem Dziekana/Prodziekana i Pełnomocnika Kwestora na Wydziale.

W systemie OSF do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla Z-cy Kwestora i Prorektora.

W sekcji OSOBA PRZYGOTOWUJĄCA WNIOSEK należy wpisać dane Rektora Duszczyka:

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego/specjalnej infrastruktury informatycznej, wnioski składa się w systemie teleinformatycznym – w systemie OSF.

Na rok 2020 wnioski składane będą do 31 października 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania (Dz. U. z 2019 r. poz. 893)

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wzor-wniosku-roboczy–rozporzadzenie-dotyczace-spub

Pisz, publikuj i promuj swój tekst naukowy – darmowe szkolenia BUW

Jesteś pracownikiem naukowym lub doktorantem i chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu publikowania i promocji dorobku naukowego? Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń oferowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Zdobędziesz wiedzę przydatną na każdym etapie publikowania naukowego: od sprawnego tworzenia bibliografii po promocję działalności naukowej w sieci. 

Zajęcia dotyczą między innymi:

 • wskaźników bibliometrycznych i cytowań,
 • baz Web of Science i Scopus,
 • publikacji naukowych w świetle Ustawy 2.0,
 • tradycyjnych i internetowych źródeł informacji naukowej,
 • promocji tekstów naukowych.

Szczegółowy grafik szkoleń: https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/

Pierwsze zajęcia już w listopadzie!

BUW oferuje też zajęcia dedykowane dla poszczególnych wydziałów/jednostek.

Pytania dotyczące kursów można kierować na adres: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl
lub telefonicznie: 22 55 25 159 (w godz. 9-15).

FNP – MONOGRAFIE

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 18.11.2019

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Cele

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę serii MONOGRAFIE FNP.

Adresaci

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Oferta

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek o dofinansowanie tłumaczenia

Autorzy i autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

Procedura

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć:

– dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5), zbindowane lub oprawione

wypełniony i podpisany wnioseklink

– wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tylko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

– zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów: stronę tytułową, spis treści, pełen tekst pracy, przypisy, bibliografię, krótkie streszczenie (oraz ewentualnie, jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami).

W przypadku składania dysertacji doktorskich uprzejmie prosimy, aby nie przysyłać pracy w takiej formie, w jakiej była ona przygotowana w ramach przewodu doktorskiego, ale złożyć do konkursu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. Recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym, prosimy o niezałączanie ich do wniosku.

Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Rolę jury konkursu pełni Rada Wydawnicza powoływana na czteroletnie kadencje przez Zarząd Fundacji spośród osób cieszących się autorytetem w środowisku naukowym.

W skład Rady obecnej kadencji wchodzą:

 • Tomasz Kizwalter (przewodniczący)
 • Szymon Wróbel (wiceprzewodniczący)
 • Andrzej Borowski
 • Michał Buchowski
 • Antoni Ziemba

NAJBLIŻSZY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Następny termin składania aplikacji to 18.11.2019 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego).

Terminy kolejnych naborów

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 18.11.2019 r.
Następny termin składania aplikacji to 09.03.2020 r.

Kontakt

Dodatkowe Informacje

Prace nadsyłane na konkurs powinny charakteryzować się:

 • wysokim poziomem naukowym,
 • odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,
 • integralnością tematyki i formy,
 • interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Fundacja począwszy od 2012 r. wyłącza z programu MONOGRAFIE finansowanie przekładu na język obcy prac opublikowanych poza serią Monografie FNP – możliwość taka istnieje obecnie w ramach powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki zawierającego moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie (Moduł C). Więcej informacji o NPRH.

Zgodnie ze standardami promowanymi przez Komisję Europejską, wprowadzanymi w Polsce w wielu dyscyplinach naukowych, Fundacja włącza się w projekt upowszechniania najwybitniejszych prac polskich uczonych w formule Open Access, tak aby mogły być one dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Pełne teksty wydanych w serii monografii będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej http://monografie.fnp.org.pl.

Fundacja, wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotowuje drugie wydania tytułów, które ukazały się w serii Monografie FNP w poprzednich latach, a obecnie są trudno dostępne w księgarniach. Książki te będą się ukazywać w nowej serii wydawniczej Res humanae.

Wydawcy i dystrybutorzy książek z serii Monografie FNP:

 • tytuły wydawane od 2011 roku – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa tel./fax 056 611 42 38, e-mail: books@umk.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.kopernikanska.pl.
 • tytuły wydane do końca 2010 roku – Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o. Zamówienia można składać w Dziale Handlowym Wydawnictwa, tel./faks (+71) 341-14-98, 341-12-41, e-mail: marketing@wuwr.com.pl oraz w księgarni internetowej na stronie www.wuwr.com.pl.

Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju.

Pliki do pobrania

Źródło: https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/