mnisw

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce

W dniu 26 marca 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce (Dz. U. poz. 309). Nowelizacja dotyczy częstotliwości i terminów aktualizacji przez jednostki naukowe informacji i danych zawartych w Systemie Informacji o Nauce prowadzonym przez ministra właściwego do spraw nauki.
Rozporządzenie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez jednostki naukowe. Zakłada ono zmniejszenie częstotliwości aktualizowania informacji poprzez odstąpienie od aktualizacji kwartalnej na rzecz aktualizacji półrocznej, przy równoczesnym wydłużeniu terminu na jej dokonanie do dwóch miesięcy. Zmiana ma na celu zmniejszenie obciążeń sprawozdawczych jednostek naukowych.

Ponadto wprowadza się rozwiązanie, w myśl którego dane dotyczące kosztów poniesionych przez jednostkę naukową na realizację krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz przychodów jednostki naukowej z wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych będą aktualizowane tylko raz w roku, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie takim samym jak dane dotyczące wyniku finansowego jednostki naukowej, tj. do dnia 30 kwietnia.

Zmiana w zakresie składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Zwracamy uwagę, że w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 249), zmienione zostały zasady składania odwołań od decyzji dyrektora NCN, określone w art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki.
Począwszy od konkursów MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5, ogłoszonych 15 czerwca 2015 r., odwołanie przysługuje wnioskodawcy wyłącznie w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych. Uchybienia natury formalnej oznaczają błędy w postępowaniu administracyjnym oparte na niezastosowaniu lub błędnym zastosowaniu przepisów określających sposób przeprowadzenia oceny wniosków tj. stosownych ustaw, zapisów uchwał Rady NCN i zarządzeń dyrektora NCN. Złożenie odwołania z innej przyczyny będzie skutkowało wydaniem postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania.
Szczegółowa instrukcja składania odwołań od decyzji dyrektora NCN znajduje się w sekcji Dla wnioskodawców

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-21-zmiana-w-zakresie-skladania-odwolan

 

Harmonogram konkursów w roku 2016

Harmonogram konkursów w roku 2016

Wstępny harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2016. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

Rodzaj konkursu 2016
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu do
OPUS 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
PRELUDIUM 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017
SONATA BIS 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
HARMONIA 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
MAESTRO 15 czerwca 15 września 15 marca 2017
FUGA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
ETIUDA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
SYMFONIA 15 grudnia 15 marca 2017 15 września 2017
POLONEZ 15 marca 15 czerwca 15 grudnia
15 września 15 grudnia 15 czerwca 2017

Źródło: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram

mnisw

Nowe listy punktowanych czasopism na 2015 rok

Polscy naukowcy i badacze mogą już zapoznać się z najnowszą listą czasopism naukowych na rok 2015. Oprócz zaktualizowanego wykazu tytułów zawiera także liczbę punktów, które można otrzymać za publikację w wybranym piśmie.

Czasopisma po raz kolejny podzielone zostały na trzy części.
W części A znalazło się 11114 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Aż 50 punktów można otrzymać za opublikowanie artykułu w wybranych pismach.

Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z listy wynosi 15 p.

Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych. Zawiera ona 4111 czasopism naukowych, które zostały uwzględnione w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Za ukazanie się artykułu w jednym z nich jego autor może otrzymać 25 p.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

 

mnisw

Nowe rozporządzenie dot. szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 

Żródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-27-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html

Stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych w projektach badawczych

Informujemy, że w sekcji Informacje dla realizujących projekty zostało udostępnione stanowisko NCN w sprawie stypendiów naukowych wypłacanych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Stanowisko wyjaśnia, na jakich zasadach powinny być wypłacane stypendia naukowe, jakie zmiany w zakresie przyznawania i wypłacania stypendiów są akceptowane przez NCN oraz jakie zmiany są niedopuszczalne.

Zwracamy uwagę, że stanowisko NCN nie jest wiążące dla organów podatkowych, które samodzielnie dokonują oceny skutków podatkowych poszczególnych zmian w zakresie stypendiów przyznawanych i wypłacanych w projektach NCN.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/informacje-dla-realizujacych-projekty/stypendia-w-projektach

Działalność statutowa – przepisy

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1495/D2017000149501.pdf


http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/D2016000215401.pdf


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2015, poz. 1443)

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1443/D2015000144301.pdf


  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz.U. z 2015, poz. 1462

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1462/D2015000146201.pdf

mnisw

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Źródło: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-sposobu-ustalania-wysokosci-dotacji-i-rozliczania-srodkow-finansowych-na-utrzymanie-potencjalu-badawczego-oraz-na-badania-naukowe-lub-prace-rozwojowe-oraz-zadania-z-nimi-zwiazane-sluzace-rozwojowi-mlodych-naukowcow-oraz-uczestnikow-studiow-doktoranckich.html

mnisw

Wprowadzanie danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on“

10 lipca 2015 r. ogłoszony został przez Sekretarza Stanu prof. Marka Ratajczaka Komunikat informujący o konieczności wprowadzania danych i informacji do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on“.

Zgodnie z przepisami jednostki naukowe zobowiązane są do wprowadzenia do Systemu danych, o których mowa w art.4c ust 3 i 10 Ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 poz.1620 oraz z 2015 r. poz. 249), obejmujących okres od 1 stycznia 2013 r. w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy, czyli do 25 sierpnia br.
Biorąc jednak pod uwagę okres urlopowy oraz dużą ilość informacji nięzbędnych do wprowadzenia, Ministerstwo wyraziło zgodę na wprowadzenie danych do końca trzeciego kwartału br, czyli do 30 września 2015 r.

Prosimy o wprowadzenie w/w danych, stanowią bowiem one podstawę do określenia dotacji na działalność statutową jednostki w podanym terminie.

mnisw

Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej

Raporty z wykorzystania środków otrzymanych w ramach finansowania działalności statutowej

Informujemy, iż w systemie OSF uruchomiono możliwość składania raportów z wykorzystania środków otrzymanych z  budżetu w ramach finansowania działalności statutowej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 249), do finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że środki otrzymane w 2013 r., niewykorzystane i przeniesione na rok 2014 oraz środki otrzymane w 2014 r. należy rozliczyć na podstawie dotychczasowych formularzy.
Wnioski o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2016 jednostki naukowe składać będą na podstawie nowych formularzy, które zostaną udostępnione w systemie OSF po wejściu w życie aktów wykonawczych do ustawy o zasadach finansowania nauki.

Projektowany zakres informacji objętych nowymi wnioskami można sprawdzić tutaj i tutaj.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/raporty-z-wykorzystania-srodkow-otrzymanych-w-ramach-finansowania-dzialalnosci-statutowej.html